Normatívy a normatívne príspevky na rok 2019

 Prenesený výkon štátnej správy v školstve

     Na webovom sídle ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2019 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov.V súlade s týmto nariadením vlády sú na webovom sídle zverejnené aj :
 

 • normatívne príspevky na rok 2019 pre:
    -  školy všetkých zriaďovateľov, 
    -  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
   
 • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2019.
   
 • Pri výpočte normatívov na rok 2019 použilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne:
  87,30 % : 12,70 %.

Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2019 zahŕňajú nasledujúce úpravy:
 • 10 % zvýšenie platových taríf pedagogických a odborných zamestnancov od 1.1.2019 (osobné náklady v sume 118 080 662 €), 
 • úpravu platových tabuliek v súvislosti s úpravou platovej tarify v závislosti od dĺžky započítanej praxe z 32 rokov praxe za každý rok započítanej praxe do 40 rokov praxe (osobné náklady v  sume 4 972 446 €),
 • zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov (osobné náklady v  sume 36 200 070 €).
 
     Vyššie uvedené úpravy sú v súvislosti s prijatím zákona 318/2018 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 
 
Upozorňujeme, že normatívne príspevky pre školy sú zverejnené na troch hárkoch - zvlášť za školský rok 2018/2019, školský rok 2019/2020 a spolu za kalendárny rok 2019.
 
Originálne školské kompetencie

     Materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO), ktorý dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov podľa kritérií uvedených v nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2019 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií, teda podľa zákona č. 553/2003 Z. z. a nariadenia vlády č. 388/2018 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2019.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku