Normatívy a normatívne príspevky na rok 2018

Prenesený výkon štátnej správy v školstve

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2018 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto nariadením vlády sú na internetovej stránke  zverejnené aj :
  • normatívne príspevky na rok 2018 pre:
    • školy všetkých zriaďovateľov,
    • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
  • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2018.
Pri výpočte normatívov na rok 2018 použilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne:  86% : 14%.
 
Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2018 zahŕňajú:
  • dopad 6%-tného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1 .9. 2017 (v súlade s nariadením vlády SR č. 202/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 366/2016 Z. z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme,
  • finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 359/2017 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018 na zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4,8% od 1. 1. 2018,
  • dopad nariadenia vlády SR č. 355/2017 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády SR č. 630/2008 Z.z., ktorým sa ustanovujú podrobnosti rozpisu finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu pre školy a školské zariadenia v znení neskorších predpisov (ďalej len NV SR č. 630/2008 Zz.) od 1. 1. 2018.
Upozorňujeme, že normatívne príspevky pre školy sú zverejnené na troch hárkoch – zvlášť za školský rok 2017/2018, školský rok 2018/2019 a spolu za kalendárny rok 2018.
 
Originálne školské kompetencie
Materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO), ktorý dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov podľa kritérií uvedených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2018 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií, teda podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a NV č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2018.
Skočiť na začiatok stránky