Normatívy a normatívne príspevky na rok 2017

Prenesený výkon štátnej správy v školstve

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2017 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov. V súlade s týmto nariadením vlády sú na internetovej stránke  zverejnené aj :

  • normatívne príspevky na rok 2017 pre:
    • školy všetkých zriaďovateľov,
    • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
  • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2017.

Pri výpočte normatívov na rok 2017 určilo ministerstvo v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne:  85,39% : 14,61%.
 
Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky na rok 2017 zahŕňajú:

  • dopad 6%-tného navýšenia platov pedagogických zamestnancov od 1.9.2016 ( V súlade so zákonom č. 217/2016 Z.z., ktorým sa nemí na dopĺňa zákon č. 553/2003 Z.z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení  niektorých zákonov v znení neskorších predpisov)
  • finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z nariadenia vlády SR č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme (ďalej len NV č. 366/2016 Z.z.) v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017 na zvýšenie tarifných platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4% od 1.1.2017,
  • finančné prostriedky na pokrytie nárokov vyplývajúcich z memoranda o úprave platových pomerov zamestnancov v štátnej službe a niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme zo dňa 1.12.2016 na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva na úrovni 2% ich priznaných funkčných platov v termíne od 1.9.2017 do 31.12.2017. Vzhľadom na túto skutočnosť upozorňujeme školy a ich zriaďovateľov, aby odmeňovanie nepedagogických zamestnancov zabezpečili tak, aby im boli schopní priznať odmeny vo výške 2% priznaného funkčného platu k 1.9.2017 za každý plne odpracovaný mesiac v súlade s čl. I ods. 2 memoranda.

 
Upozorňujeme, že normatívne príspevky pre školy sú zverejnené na troch hárkoch – zvlášť za školský rok 2016/2017, školský rok 2017/2018 a spolu za kalendárny rok 2017.
 
Originálne školské kompetencie

Materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO), ktorý dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov podľa kritérií uvedených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov. Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2017 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií, teda podľa zákona č. 553/2003 Z.z. a NV č. 366/2016 Z.z., ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2017.
 

Skočiť na začiatok stránky