Normatívy a normatívne príspevky na rok 2016

Prenesený výkon štátnej správy v školstve

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2016 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sú na internetovej stránke  zverejnené aj :
  • normatívne príspevky na rok 2016 pre:
    • školy všetkých zriaďovateľov,
    • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
  • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2016.
Vypočítané normatívy a rozpísané normatívne príspevky zahŕňajú  dodatočne pridelené finančné prostriedky pre školstvo vo výške cca 47,8 mil. € na pokrytie nárokov vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2016 na zvýšenie tarifných platov pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 4% od 1. 1. 2016.
 
Normatívne príspevky pre školy a zriaďovateľov zahŕňajú aj finančné prostriedky na kreditové príplatky (KP) pre tých zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15. 9. 2015. Zriaďovatelia škôl, ktorých pedagogickí a odborní zamestnanci získali/získajú nárok na vyplácanie kreditového príplatku po tomto termíne,  budú dofinancovaní  prostredníctvom dohodovacieho konania.

Pri výpočte normatívov na rok 2016 určilo ministerstvo, v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne:  84,66% : 15,34%.

 
Originálne školské kompetencie

Materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO), ktorý dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov podľa kritérií uvedených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2016 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií, teda v zmysle  Nariadenia vlády SR č. 432/2015, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2016.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku