Normatívy a normatívne príspevky na rok 2015

Prenesený výkon štátnej správy v školstve
Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2015 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.

V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sú na internetovej stránke  zverejnené aj :
 • normatívne príspevky na rok 2015 pre:
  • školy všetkých zriaďovateľov,
  • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
 • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2015.
Rozpísané normatívne príspevky zahŕňajú oproti roku 2014 dodatočne pridelené finančné prostriedky pre školstvo na pokrytie nárokov vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2015 na:
 • zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 5% od 1.1.2015 a
 • zvýšenie platových taríf nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 1,5% od 1.1.2015 a o ďalšie zvýšenie platových taríf o 1% od 1.7.2015.
Vzhľadom k tomu, že normatívne príspevky na rok 2013 umožňovali zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o hodnotu zodpovedajúcu 5% ich tarifných platov formou pohyblivej zložky mzdy (osobné príplatky, resp. mimoriadne odmeny),odporúčame riaditeľom škôl, aby v roku 2015 okrem úpravy tarifných platov nepedagogických zamestnancov vyplývajúcich z príslušných Nariadení vlády SR č.393/2014 a č. 441/2013,  ponechali nepedagogickým zamestnancom regionálneho školstva navýšenie z roku 2013 o hodnotu zodpovedajúcu 5% ich tarifných platov formou pohyblivej zložky mzdy (osobné príplatky, resp. mimoriadne odmeny). Samozrejme v tých prípadoch, keď toto navýšenie nie je v rozpore s výsledkami práce týchto zamestnancov.

Normatívne príspevky pre školy a zriaďovateľov zahŕňajú aj finančné prostriedky na kreditové príplatky (KP) pre tých zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15. 9. 2014.
Školy, ktorých pedagogickí a odborní zamestnanci získali/získajú nárok na vyplácanie kreditového príplatku po tomto termíne,  budú dofinancované  prostredníctvom dohodovacieho konania. Pri dofinancovaní kreditových príplatkov bude ministerstvo vychádzať z nasledovných údajov:
 • počet zamestnancov poberajúcich KP v Eduzbere 2015, to znamená k 15.9.2015
 • počet zamestnancov poberajúcich KP v Eduzbere 2014, to znamená k 15.9.2014
 • objem vyčerpaných finančných prostriedkov na kreditové príplatky uvedené vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 o zamestnancoch a mzdách za obdobie január – september  2015.
Dofinancovanie bude počítané na zriaďovateľa (to znamená, nie individuálne po školách) nasledujúcim spôsobom:
 • Objem FP vyčerpaných na kreditové príplatky, vykázaný vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 o zamestnancoch a mzdách za obdobie január – september 2015 navýšime  o pomernú časť náhrad. Od tejto sumy odpočítame finančné prostriedky už pokryté v normatívoch (teda na zamestnancov ktorí poberali kreditový príplatok a boli uvedení v Eduzbere 2014). Rozdiel dofinancujeme.
 • Porovnáme finančné prostriedky potrebné na kreditové príplatky vyplácané mesačne zamestnancom vykázaným v Eduzbere 2014 a v Eduzbere 2015. Ak z Eduzberu 2015 vyplynie zvýšená potreba FP, dofinancujeme ju na mesiace október – december.
Zriaďovatelia, ktorí zriaďujú viacero škôl,  rozdelia následne finančné prostriedky, ktoré dostanú na dofinancovanie kreditových príplatkov  medzi svoje školy obdobným spôsobom.
Pri výpočte normatívov na rok 2015 určilo ministerstvo, v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne:  84,14% : 15,86%.
 
 
Originálne školské kompetencie
Materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z vlastných príjmov samosprávy, ktorých podstatnú časť predstavuje podiel na dani z príjmov fyzických osôb (ďalej len DPFO), ktorý dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov podľa kritérií uvedených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.

Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2015 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií v zmysle  Nariadenia vlády SR č. 393/2014, ktorým sa ustanovujú zvýšené stupnice platových taríf zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme v súlade s uzatvorenou kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa na rok 2015.
Skočiť na začiatok stránky