Normatívy a normatívne príspevky na rok 2014

Prenesený výkon štátnej správy v školstve

Na internetovej stránke ministerstva sú zverejnené normatívy na rok 2014 pre školy všetkých zriaďovateľov a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja, ktoré boli vypočítané v súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov.
V súlade s nariadením vlády č. 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov sú na internetovej stránke  zverejnené aj :
 • normatívne príspevky na rok 2014 pre:
  • školy všetkých zriaďovateľov
  • školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti okresných úradov v sídle kraja.
 • normatívne určené objemy finančných prostriedkov pre zriaďovateľov na rok 2014.
Rozpísané normatívne príspevky zahŕňajú  oproti roku 2013 dodatočne pridelené finančné prostriedky pre školstvo na pokrytie nárokov vyplývajúcich z Nariadenia vlády SR č. 441 z 11. decembra 2013 na:
 • zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 5 % a
 • zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o 16 €.
Vzhľadom k tomu, že normatívne príspevky na rok 2013 pokrývali nároky na:
 • zvýšenie tarifných platov pedagogických a odborných zamestnancov regionálneho školstva o 5 % a
 • umožňovali zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov regionálneho školstva o hodnotu zodpovedajúcu 5 % ich tarifných platov formou pohyblivej zložky mzdy (osobné príplatky, resp. mimoriadne odmeny),
odporúčame riaditeľom škôl, aby v roku 2014 okrem úpravy tarifných platov nepedagogických zamestnancov o 16 € ponechali nepedagogickým zamestnancom regionálneho školstva minuloročné navýšenie o hodnotu zodpovedajúcu 5 % ich tarifných platov formou pohyblivej zložky mzdy (osobné príplatky, resp. mimoriadne odmeny). Samozrejme v tých prípadoch, keď toto navýšenie nie je v rozpore s výsledkami práce týchto zamestnancov.

Normatívne príspevky pre školy a zriaďovateľov zahŕňajú aj finančné prostriedky na kreditové príplatky (KP) pre tých zamestnancov, ktorí mali nárok na vyplácanie kreditového príplatku k 15. 9. 2013.
Školy, ktorých pedagogickí a odborní zamestnanci získali/získajú nárok na vyplácanie kreditového príplatku po tomto termíne,  budú dofinancované  prostredníctvom dohodovacieho konania. Pri dofinancovaní kreditových príplatkov bude ministerstvo vychádzať z nasledovných údajov:
 • počet zamestnancov poberajúcich KP v Eduzbere 2013, to znamená k 15.9.2013
 • počet zamestnancov poberajúcich KP v Eduzbere 2014, to znamená k 15.9.2014
 • objem vyčerpaných finančných prostriedkov na kreditové príplatky uvedené vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 o zamestnancoch a mzdách za obdobie január – september  2014.
Dofinancovanie bude počítané na zriaďovateľa (to znamená, nie individuálne po školách) nasledujúcim spôsobom:
 • Objem FP vyčerpaných na kreditové príplatky, vykázaný vo výkaze Škol (MŠVVaŠ SR) 1-04 o zamestnancoch a mzdách za obdobie január – september 2014 navýšime o pomernú časť náhrad. Od tejto sumy odpočítame finančné prostriedky už pokryté v normatívoch (teda na zamestnancov ktorí poberali kreditový príplatok a boli uvedení v Eduzbere 2013). Rozdiel dofinancujeme. 
 • Porovnáme finančné prostriedky potrebné na kreditové príplatky vyplácané mesačne zamestnancom vykázaným v Eduzbere 2013 a v Eduzbere 2014. Ak z Eduzberu 2014 vyplynie zvýšená potreba FP, dofinancujeme ju na mesiace október – december.
Zriaďovatelia, ktorí zriaďujú viacero škôl,  rozdelia následne finančné prostriedky, ktoré dostanú na dofinancovanie kreditových príplatkov  medzi svoje školy obdobným spôsobom.
Pri výpočte normatívov na rok 2014 určilo ministerstvo, v súlade s §3 ods. 2 nariadenia vlády 630/2008 Z. z. v znení neskorších predpisov, pomer osobných nákladov ku prevádzkovým nákladom nasledovne:  14,2 : 2,8.
 

Originálne školské kompetencie

Materské školy, základné umelecké školy, jazykové školy a  školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti obcí, VÚC, cirkevných a súkromných zriaďovateľov sú financované z DPFO, ktoré dostanú obce a VÚC prostredníctvom daňových úradov na základe rozpisu MF SR podľa kritérií uvedených v Nariadení vlády Slovenskej republiky č. 668/2004 Z. z. o rozdeľovaní výnosu dane z príjmov územnej samospráve v znení neskorších predpisov.
           
            Pri odmeňovaní pedagogických, odborných a nepedagogických zamestnancov sa v roku 2014 postupuje rovnako ako v prípade prenesených kompetencií v zmysle  Nariadenia vlády SR č. 441 z 11. decembra 2013.
 
Podľa vyjadrenia MF SR, v bilancii príjmov a výdavkov rozpočtov obcí a VÚC v rámci rozpočtu verejnej správy na rok 2014 je objem finančných prostriedkov na zvýšenie platov pedagogických, odborných aj nepedagogických zamestnancov MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení zohľadnený v plnom rozsahu. To znamená, že je v ňom zohľadnený aj objem finančných prostriedkov z roku 2013 určený na zvýšenie platov nepedagogických zamestnancov MŠ, ZUŠ, JŠ a školských zariadení na úrovni zodpovedajúcej 5% ich tarifných platov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku