Nemecká spolková republika

Vládny medzinárodný zmluvný dokument

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o kultúrnej spolupráci
(Bratislava, 1. 5. 1997; platí bez obmedzenia)

Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Slobodného štátu Bavorsko, Bratislava jún 1991
(Bratislava, jún 1991; platí bez obmedzenia; Poznámka: programy spolupráce za jednotlivé rezorty sa každoročne hodnotia a dopĺňajú na zasadnutiach slovensko-bavorskej komisie)

Dohoda medzi vládou ČSFR a vládou SRN o vedecko-technickej spolupráci
(Praha, 2. 10. 1990; platí bez obmedzenia)

Vykonávací Protokol k Dohode medzi vládou ČSFR a vládou SRN o vedecko-technickej spolupráci
(Bonn, 27. 4. 2001)

Dohoda medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Spolkovej republiky Nemecko o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní v oblasti vysokého školstva
(Bratislava, 23. 11. 2001; platí bez obmedzenia od 13. 12. 2003)

Rezortný medzinárodný zmluvný dokument

Záznam o 1.zasadaní slovensko-nemeckej zmiešanej komisie pre spoluprácu v oblasti kultúry, vedy a vzdelávania
(Bratislava, 16. 1. 2001)

Dohoda medzi Ministerstvom školstva SR a Spolkovým ministerstvom pre rodinu, seniorov, ženy a mládež SRN o spolupráci v oblasti mládeže
(Bratislava, 20. 5. 1997)

Program podpory výmeny osôb pracujúcich na spoločnom projekte medzi MŠ SR, SAV a DAAD
(Bonn, 29. 5. 2001; platí od 2001 do 2004; platnosť automaticky predlžovaná o 1 rok)

Dohoda medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Bavorským štátnym ministerstvom vedy, výskumu a umenia o podmienkach pôsobenia lektora slovenského jazyka a kultúry na Univerzite Regensburg
(Bratislava, 10. 6. 2002; platí bez obmedzenia)

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku