Návrhy na nových členov komisií VEGA v 7. funkčnom období

V súvislosti s prípravou 7. funkčného obdobia orgánov VEGA na obdobie 4 rokov je možnosť predložiť návrhy na členov do jednotlivých komisií VEGA po prerokovaní vo vedeckých radách vysokých škôl a organizácií SAV. V aktuálnom zozname členov komisií VEGA je uvedené, ktorí zo súčasných členov pracujú vo VEGA už dve po sebe idúce funkčné obdobia (v ďalšom funkčnom období preto nemôžu kandidovať). Ak vedecká rada opätovne navrhne a schváli doterajšieho člena VEGA, ktorému sa končí jeho prvé funkčné obdobie, aj v takom prípade je potrebné návrh nanovo podať v systéme e-VEGA. Jeden kandidát môže byť navrhnutý na člena VEGA len do jednej komisie.

Každý návrh je potrebné predložiť na návrhovom liste spolu s prílohami v systéme e-VEGA. Nepodpísané, vyplnené s nesprávnymi údajmi a po termíne zaslané návrhové listy sa nebudú brať do úvahy.

Návrhové listy treba zaslať na odbor vedy a techniky na vysokých školách, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava najneskôr do 20. januára 2016.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku