Návrh na zmenu v sústave študijných odborov

18.12.2009

Na základe návrhu dekanky Právnickej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach požiadalo Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Akreditačnú komisiu o vyjadrenie k príbuznosti študijného odboru správne právo k študijnému odboru trestné právo.

Pripomienky k uvedenému návrhu na zmenu v sústave študijných odborov môžete zaslať na nikoleta.vargova@minedu.sk.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku