Národný koordinátor Európskeho programu vzdelávania dospelých naplno rozbehol svoje aktivity

Európska komisia iniciovala vznik národných koordinátorov Európskeho programu vzdelávania dospelých s cieľom zaistiť a posilniť efektívnu kooperáciu všetkých relevantných partnerov z oblasti vzdelávania dospelých a celoživotného poradenstva, ako aj nastaviť koherentné politiky na zníženie počtu nízko kvalifikovaných osôb a podporiť účasť na VD.

logo ŠIOV

Aktivity Národného koordinátora programu vzdelávania dospelých na Slovensku, ktoré koordinuje Štátny inštitút odborného vzdelávania, sú zamerané na propagovanie vzdelávania dospelých a podporovanie jeho ďalšieho rozvoja; návrhy opatrení na systémovej úrovni, a vytváranie podmienok pre spoluprácu aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých.

Podpora týchto aktivít je naliehavá najmä v súvislosti s nízkou účasťou Slovákov a Sloveniek na vzdelávaní v dospelosti (4,8% v roku 2021, zdroj Eurostat).

Aktivity:

Od začiatku roka sme pripravovali stretnutia s predstaviteľmi rôznych inštitúcií poskytujúcimi neformálne vzdelávanie. Okrúhle stoly sa konali v 10 miestach v rôznych regiónoch Slovenska a počas nich sme viedli diskusie týkajúce sa hlavne podpory rozvoja životných zručností, čo je potrebné aby sa realizovala efektívnejšie, aj ako sa darí spolupracovať jednotlivým aktérom.

Dôležitá zručnosť – odolnosť (napr. po covide), schopnosť čeliť meniacemu sa svetu, krízovým situáciám. S tým súvisí well-being, starostlivosť o seba, schopnosť myslieť aj na seba. Mediálna gramotnosť, schopnosť rozoznávať dezinformácie, čo súvisí s kritickým myslením. Odolnosť súvisí so schopnosťou učiť sa učiť. Byť nastavený, že z každej situácie sa viem niečo nové naučiť a posunúť sa ďalej.” (účastník okrúhôych stolov)

Závery z okrúhlych stolov budú zhrnuté v mapovacej správe o podpore rozvoja zručností pre život, ktorú budeme publikovať koncom roka 2022.

Koncom tohto roka taktiež začne kampaň Nikdy nie je neskoro!, zameraná na podporu motivácie k učeniu sa aj v dospelosti prostredníctvom výpovedí účastníkov, ako aj poskytovateľov vzdelávania pre rôzne cieľové skupiny – od nízkokvalifikovaných až po seniorov, ktorí stále pracujú na zdokonaľovaní svojich vedomostí a zručností.

Začiatkom roka 2023 pripravujeme kurz na budovanie kapacít v oblasti práce s nízkokvalifikovanými dospelými, ktorý sa zameria na predstavenie situácie v národnom aj európskom kontexte, aké nástroje máme na národnej úrovni na motiváciu, tréning, ako aj podporu rozvoja základných zručností.

Účastníci následne budú mať možnosť navštíviť partnerské organizácie v zahraničí, ktoré sa touto témou zaoberajú, v rámci študijných návštev na jar 2023.

V rámci iniciatívy pôsobí Národná sieť na podporu základných zručností, ktorá sa skladá z expertov z rôznych oblastí a inštitúcií, avšak spája ich problematika prístupu k potrebám nízkokvalifikovaných v oblasti vzdelávania.

Dôležitou súčasťou aktivít je odovzdávanie Ceny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania ako i spoluorganizácia aktivít Týždňa celoživotného učenia.

Výstupy projektu:

  • Mapovacia správa o stave zručností pre život v SR,
  • Návrh certifikácie základných zručností,
  • Vzdelávací kurz pre aktérov pôsobiacich vo vzdelávaní dospelých zameraný na podporu rozvoja základných zručností,
  • Študijné návštevy našich odborníkov v zahraničí,
  • Informačná kampaň na podporu vzdelávania dospelých  Odporúčania pre tvorcov politík na regionálnej a národnej úrovni.

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky