Navigácia

Ministerka školstva po prvýkrát oceňovala prácu v oblasti celoživotného vzdelávania

     Pri príležitosti Týždňa celoživotného učenia odovzdala ministerka školstva Martina Lubyová 29. novembra 2018 v Bratislave Cenu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR za rozvoj celoživotného vzdelávania. Ocenenie, ktoré sa v tomto roku udeľuje po prvýkrát, si z jej rúk prevzala výkonná riaditeľka Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a bývalá dlhoročná riaditeľka Národnej agentúry programu Erasmus+ Irena Fonodová.
     „Považujem za veľmi dôležité uctiť si a poukázať na ľudí alebo organizácie, ktoré dlhodobo prispievajú v rôznych oblastiach k napĺňaniu našich spoločných cieľov, sú príkladmi excelentnosti v práci, ktorú vykonávajú a zároveň sú uznávanými odborníkmi u nás aj v zahraničí,“ uviedla ministerka Martina Lubyová pri odovzdávaní ocenenia.
     Celoživotné vzdelávanie označila ministerka školstva za kľúčové pre 21. storočie a v tejto súvislosti dodala: „Pred nami je prijatie nového zákona o celoživotnom vzdelávaní a definovanie celkovej stratégie ministerstva školstva v oblasti celoživotného vzdelávania, ktoré budú reflektovať tieto nastúpené zmeny. Okrem toho ministerstvo školstva v spolupráci s OECD začnú pracovať na národnej stratégii pre zručnosti, ktorá prinesie nové prístupy k riešeniu komplexných problémov v oblasti zručností a pomôže účinnejšie navrhovať, plánovať a vykonávať politiky na národnej úrovni.“
     Ceny za celoživotné vzdelávanie udelila aj Asociácia inštitúcií vzdelávania dospelých v SR, a to v troch kategóriách: Vzdelávací projekt, Prínos v oblasti celoživotného vzdelávania a Popularizácia celoživotného vzdelávania. V kategórii Vzdelávací projekt boli ocenené aktivity neziskovej organizácie Človek v ohrození v obci Kojatice, ktoré realizuje Mária Lichvárová. Za prínos v oblasti celoživotného vzdelávania si cenu prevzala Nadežda Hrapková, dlhoročná hlavná metodička Univerzity tretieho veku a prezidentka Európskej federácie starších študentov, ktorá sa zaslúžila o rozvoj vzdelávania seniorov. V oblasti popularizácie celoživotného vzdelávania si cenu odniesla Súkromná stredná odborná škola  z Kežmarku. Ide o netradičnú školu so zameraním na výchovu a vzdelávanie v remeslách a službách formou alternatívnych prvkov vo výučbe, ktorá zároveň ponúka vzdelávacie kurzy pre dospelých vo veku od 18 do 55 rokov. Umožňuje tak najmä nízkokvalifikovaným nezamestnaným získať kvalifikáciu potrebnú na zvýšenie šancí uplatniť sa na trhu práce.
     Slovensko už po osemnásty raz úspešne realizuje Týždeň celoživotného učenia (26. november – 2. december 2018), ktorý je koordinovaný Asociáciou inštitúcií vzdelávania dospelých a generálnym partnerom je Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.  Počas neho sa okrem oceňovania práce za celoživotné vzdelávanie konajú desiatky aktivít v rôznych slovenských mestách. Hlavný program tvorí séria konferencií, seminárov a ďalších odborných stretnutí, dni otvorených dverí, ukážkových hodín a celý rad sprievodných podujatí určených pre odbornú i laickú verejnosť s osobitným dôrazom na meranie a zvyšovanie kompetencií dospelej populácie.
 
 

Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky