Národná konferencia odštartovala čerpanie pomoci z ESF v rokoch 2007 - 2013

  • Dátum: 27.11.2007

     S cieľom predstaviť odbornej verejnosti operačné programy (OP) nového programového obdobia 2007-2013 - OP Vzdelávanie a OP Zamestnanosť a sociálna inklúzia sa konala 27. novembra 2007 v Bratislave národná konferencia.  Zúčastnili sa jej podpredseda vlády a minister  školstva SR Ján Mikolaj, komisár EK pre zamestnanosť, sociálne veci a rovnosť príležitostí Vladimír Špidla a štátny tajomník MPSVR SR Peter Sika. Zámerom konferencie bolo poukázať na možnosti, ktoré ponúka nové programové obdobie pri využívaní prostriedkov z Európskeho sociálneho fondu v Slovenskej republike a predstaviť orgány, ktoré budú zodpovedné za ich implementáciu.

     OP Vzdelávanie je jedným z jedenástich operačných programov, prostredníctvom ktorých bude môcť Slovensko využiť finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ do roku 2013. Po roku príprav a rokovaní s Európskou komisiou bol program na podporu vzdelávania oficiálne schválený 7. novembra 2007. Finančná pomoc predstavuje približne 24 mld. Sk.
     O možnostiach využitia finančných prostriedkov v oblasti školstva hovoril vo svojom vystúpení Ján Mikolaj: „Prostriedky z Európskeho sociálneho fondu predstavujú jedinečnú príležitosť pre rozvoj a skvalitnenie vzdelávania v Slovenskej republike. Táto pomoc prichádza v pravej chvíli, nakoľko práve teraz štartuje obsahová reforma regionálneho školstva. Nedá mi nespomenúť, najmä modernizáciu vzdelávacieho procesu v slovenských školách prostredníctvom informačno-komunikačných technológií, zlepšenie postavenia učiteľov ako nositeľov obsahovej reformy, zavádzanie vyučovania cudzieho jazyka povinne od 3. ročníka základnej školy."
     Pomoc bude možné využiť na inováciu obsahu a metód, skvalitnenie výstupov vzdelávania pre potreby trhu práce, ako aj prispôsobenie vysokoškolského vzdelávania potrebám vedomostnej spoločnosti. Priestor dostanú projekty zaoberajúce sa novými formami vzdelávania a ďalším vzdelávaním. Zároveň pomôžu zvyšovať vzdelanostnú úroveň ľudí s osobitými vzdelávacími potrebami, so zreteľom na rómske komunity.
     Okrem dopytovo orientovaných projektov, ktoré budú pripravované priamo v regiónoch, sa budú v rokoch 2007 - 2013 realizovať aj národné projekty pokrývajúce celé Slovensko. Riadiť a administrovať ich bude Ministerstvo školstva SR. Dopytovo orientované projekty sa budú uskutočňovať prostredníctvom výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Vyhlasovať ich bude Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ, ktorá bude poskytovať aj pomoc a základné poradenstvo tvorcom projektov. Prvé výzvy budú vyhlásené začiatkom januára 2008.

Bratislava 27. novembra 2007

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku