Nákup HIM, výstavba, prístavba, modernizácia a rekonštrukcia školských objektov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „ministerstvo“) môže prideliť z kapitoly ministerstva na žiadosť regionálneho úradu školskej správy pre školy a školské zariadenia v jeho zriaďovateľskej pôsobnosti podľa § 7 ods. 9 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov finančné prostriedky podľa naliehavosti riešenia potreby na:

  1. nákup strojov, prístrojov, zariadení, techniky, náradia a osobných automobilov (ďalej len „nákup HIM“) - §7 ods. 9 písm. a),
  2. výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov - § 7 ods. 9 písm. b),
  3. kúpu nehnuteľností - § 7 ods. 9 písm. c),
  4. spolufinancovanie a dofinancovanie  výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet - § 7 ods. 9 písm. d).

Žiadosť školy a školského zariadenia o poskytnutie finančných prostriedkov na účel podľa § 7 ods. 9 písm. a) a b) zákona č. 597/2003 Z. z. zaradí regionálny úrad školskej správy do poradovníka v internetovej aplikácii.

Žiadosti na pridelenie finančných prostriedkov podľa § 7 ods. 9 písm. c) a d) zákona č. 597/2003 Z. z. predkladajú RÚŠS na sekciu financovania regionálneho školstva ministerstva.

Ministerstvo prideľuje nenormatívne účelovo určené finančné prostriedky na nákup HIM a na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov, na kúpu nehnuteľností a na spolufinancovanie a dofinancovanie výdavkov financovaných z iných zdrojov ako je štátny rozpočet v závislosti od zdrojových možností štátneho rozpočtu.

Zoznam škôl a školských zariadení podľa zriaďovateľov, ktorým boli pridelené finančné prostriedky na nákup  HIM a na výstavbu, prístavbu, modernizáciu a rekonštrukciu školských objektov je uvedený v súboroch na stiahnutie.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky