Na VÚDPaP prijali zástupcov z poľského ministerstva edukácie

15.11.2017
     Záujem o prínosy komplexného poradenského systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí KomposyT bol obsahom stretnutia zástupcov Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie a predstaviteľov Ministerstva edukácie Poľskej republiky.
     Zámerom poľských partnerov je prenos osvedčených inovatívnych procesov a praktických skúseností realizovaných v prospech systémových zmien vo vzdelávaní a skvalitnenia celoživotného poradenstva.
     Projekt KomposyT budú zástupcovia VÚDPaPu prezentovať vedeniu ministerstva edukácie v Poľskej republike. Obe strany sa v závere zhodli na vzájomnej podpore a spolupráci.

     KomposyT je komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí, ktorý bol spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom. Vnútorná časť KomposyTu je určená pre expertov zamestnaných v oblasti výchovného poradenstva a prevencie, umožňuje im administrovať digitálne verzie diagnostických nástrojov a poradenských metodík, používať elektronický kalendár, zdieľať rôzne dokumenty a využívať zoznamy pracovníkov a databázy zariadení aktívnych.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku