Na verejných vysokých školách študovalo vlani 188 885 študentov

16.09.2014
     V  roku 2013 pokračoval pokles študentov na vysokých školách a ich celkový počet bol 188 885. Najviac študentov verejných vysokých škôl v prvých dvoch stupňoch študovalo v spoločenských vedách, náukách a službách (54,65 %). Rovnako sa medziročne znížil aj počet absolventov vysokých škôl - na počet 65 779 absolventov verejných a súkromných vysokých škôl. Vyplýva to z Výročnej správy o stave vysokého školstva za rok 2013, ktorú v stredu prerokuje vláda. 
     Najmä z demografických dôvodov pokračoval aj pokles záujemcov o štúdium na vysokej škole, keď sa o štúdium na vysokej škole v prvom stupni a spojenom prvom a druhom stupni uchádzalo 54 561 uchádzačov – občanov SR (medziročný pokles o takmer 5 500 uchádzačov). Na štúdium sa zapísalo 41 894 občanov SR.
     Priemerný plat zamestnanca verejnej vysokej školy v roku 2013 bol 985,71 €, čo je o 5,15 % viac ako v roku 2012. Priemerný plat vysokoškolského učiteľa verejnej vysokej školy v roku 2013 bol 1 245,19 €, čo je o 3,87 % viac ako v roku 2012. V roku 2013 bol priemerný plat profesora verejnej vysokej školy 1 849,37 €, čo predstavuje nárast o 4,98 %.
     Veková štruktúra profesorov a docentov verejných vysokých škôl sa medziročne významne nezmenila. Medián veku vysokoškolského učiteľa vo funkcii profesora bol 61 rokov.
     V rámci schváleného rozpočtu na vysoké školstvo bola na dotácie verejným vysokým školám vyčlenená čiastka 443 424 063 €. V priebehu roka 2013 bol schválený rozpočet verejných vysokých škôl upravený na objem 445 774 712 €. Celkové náklady verejných vysokých škôl v roku 2013 v hlavnej činnosti predstavovali 656 172 540 € a celkové výnosy verejných vysokých škôl v roku 2013 v hlavnej činnosti boli 666 235 584 €.
     V roku 2013 skončilo s kladným výsledkom hospodárenia (hlavná a podnikateľská činnosť spolu) svoje hospodárenie všetkých 20 verejných vysokých škôl. Hospodársky výsledok verejných vysokých škôl za rok 2013 v hlavnej činnosti bol zisk vo výške 10 063 044 €. Celkový hospodársky výsledok bol zisk v objeme 12 501 304 €.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku