Na stredných odborných školách sa začnú záverečné skúšky

11.06.2009

     Prví žiaci končiaci učebné odbory na stredných odborných školách začali s poslednou fázou prípravy na záverečné skúšky. Tie sa začnú už v utorok 16. júna a potrvajú do konca mesiaca. Práve dnes sa tak časti žiakov začalo trojdňové voľno, ktoré majú pred samotnými skúškami,  kde budú dokazovať svoje zručnosti a vedomosti získané počas prípravy na povolanie. O ich úspešné absolvovanie a získanie výučného listu sa bude tento školský rok snažiť približne 12 000 žiakov.
     Záverečná skúška v stredných odborných školách sa člení na písomnú časť, praktickú časť a ústnu časť, pričom tému si žiak vždy vyžrebuje. V odborných učilištiach ju tvorí praktická časť, ktorej súčasťou je aj písomná časť skúšky, a ústna časť. Témy na písomnú časť a ústnu časť záverečnej skúšky vypracujú učitelia odborných predmetov v spolupráci s majstrami odbornej výchovy. Témy na praktickú časť záverečnej skúšky vypracujú majstri odbornej výchovy v spolupráci s učiteľmi odborných predmetov.
     Žiaci začínajú písomnou časťou, ktorá trvá od 45 minút do 120 minút. Na výber môžu mať jednu až 10 tém. Nasleduje praktická časť, v rozsahu najviac 24 hodín, výnimočne až štyri týždne. Najmä z dôvodu sezónnych prác sa môže uskutočniť aj v inom termíne. Podľa náročnosti a špecifík odboru má žiak na výber jednu až 15 tém.
    Záverečnú skúšku ukončujú žiaci ústnou odpoveďou, ktorá trvá najviac 15 minút. Na túto formu skúšky sa určuje najmenej 25 tém. Na prípravu odpovede majú podľa charakteru odboru 15 až 30 minút. Odpovedajú pred skúšobnou komisiou, ktorú tvorí predseda, podpredseda, triedny učiteľ, delegovaný zástupca profesijnej komory ako stáli členovia; ďalšími členmi sú majster odbornej výchovy a učiteľ odborných predmetov, respektíve učiteľ odbornej praxe a učiteľ teoretických odborných predmetov. Záverečná skúška je verejná okrem jej písomnej časti.
     Riaditeľ školy môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie prizvať aj odborníka z praxe. Ten môže so súhlasom predsedu skúšobnej komisie dávať žiakovi otázky; žiaka však nehodnotí.

Bratislava 11. jún 2009

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku