Na projekty VEGA a KEGA ide každý rok viac peňazí

03.05.2019
     Finančnou dotáciou 11,75 mil. eur podporilo ministerstvo školstva v tomto roku projekty vysokých škôl v rámci grantovej schémy VEGA (Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Slovenskej akadémie vied). Ide o spoločný grantový systém ministerstva školstva a SAV, ktorý funguje stabilne už od roku 1996, pričom finančné prostriedky na riešenie projektov sa každým rokom zvyšujú. Oproti predchádzajúcemu roku je to 1 mil. eur rozpísaných prostriedkov viac.
     Nové žiadosti o dotáciu na podporu základného výskumu vo všetkých vedných oblastiach a na témy iniciované žiadateľmi mohli na základe zverejnenej výzvy predkladať vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci zo slovenských vysokých škôl a ústavov do piatka 26. apríla. V tomto roku bolo prijatých celkovo 952 návrhov nových projektov so začiatkom riešenia v roku 2020, z toho 789 z  vysokých škôl a 163 z ústavov SAV.
     Predložené návrhy projektov sú zložené z viacčlenných vedeckých tímov, súhrnne je v uvedených žiadostiach zapojených 6 026 riešiteľov, z toho 5 199 z vysokých škôl a 827 z ústavov SAV. Trinásť odborných komisií podľa jednotlivých vedných oblastí zložených z popredných odborníkov, ktorí boli nominovaní vedeckými radami vysokých škôl a SAV, bude tieto návrhy posudzovať v dvojkolovom hodnotiacom procese v priebehu tohto roka.   
     V rovnakom termíne sa v rámci vnútornej grantovej schémy KEGA (Kultúrna a edukačná grantová agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR) podávali aj žiadosti o finančnú podporu projektov aplikovaného výskumu v oblasti školstva, pedagogiky, tvorivého a interpretačného umenia. Celkovo bolo podaných 497 nových žiadostí, v ktorých je zahrnutých 2 927 riešiteľov zo slovenských vysokých škôl. Výber a hodnotenie nových projektov KEGA zabezpečia štyri odborné komisie podľa jednotlivých tematických oblastí zložené z významných osobností vo svojich vedných odboroch.
     Aj v tomto prípade sa rozpočet vyčlenený na projekty KEGA za ostatné roky postupne zvyšoval. V roku 2019 bolo prerozdelených 3,9 mil. eur, čo je o 0,5 mil. eur viac ako v roku 2018.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku