Na predkladanie projektov v rámci OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj zostáva žiadateľom ešte týždeň

25.07.2011

     Do 1. augusta 2011 majú žiadatelia o nenávratný finančný príspevok (NFP) možnosť predkladať svoje projekty Agentúre Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) v rámci aktuálnych výziev oboch operačných programov - Vzdelávanie a Výskum a vývoj.
    
O NFP sa môže uchádzať súkromný sektor v rámci dvoch výziev OP Výskum a vývoj zameraných na prenos poznatkov a technológií získaných výskumom a vývojom do praxe pri uplatnení schémy štátnej pomoci. Regionálne školstvo, miestna samospráva a mimovládne organizácie sú oprávnenými žiadateľmi výzvy OP Vzdelávanie zameranej na podporu prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu, vrátane ich ďalšieho vzdelávania.
     Žiadosti o NFP musia byť v oboch prípadoch do termínu uzávierky odoslané elektronicky prostredníctvom verejného portálu ITMS. Následne je potrebné zabezpečiť fyzické doručenie žiadostí do podateľne ASFEU poštou, osobne alebo kuriérom. Podateľňa ASFEU je otvorená v pracovných dňoch od 8.00 do 16.00 hod. na adrese: Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ, Hanulova 5/B, 841 01 Bratislava.
     Výzvy v rámci OP Výskum a vývoj v celkovej alokovanej výške 60 mil. eur boli vyhlásené 28. apríla 2011. Projekty musia byť zamerané na priemyselný (aplikovaný) výskum alebo na experimentálny vývoj. Pre jednu výzvu je oprávneným územím 7 samosprávnych krajov SR, okrem Bratislavského, a pre druhú je to práve Bratislavský kraj.
     Rovnaký termín uzávierky prvého kola prijímania žiadostí o NFP má aj výzva OP Vzdelávanie vyhlásená 20. mája 2011. Tá nadväzuje na Pilotnú výzvu na predkladanie Žiadostí o poskytnutie podpory Lokálnej stratégie komplexného prístupu vyhlásenú Úradom splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity v septembri 2009. Vyčlenených je na ňu 17 mil. eur. Projekty zamerané na podporu prístupu príslušníkov marginalizovaných rómskych komunít k vzdelávaniu môžu podať oprávnení žiadatelia v rámci všetkých regiónov Slovenska, okrem Bratislavského kraja.
     V týchto dňoch ešte prebieha v regionálnych informačných kanceláriách ASFEU predbežná kontrola formálnej správnosti predkladaných žiadostí o NFP a ich príloh. Záujemcovia môžu túto službu využiť do konca uzávierky výziev, t. j. do 1. augusta 2011. Termín kontroly sa po zaregistrovaní dá rezervovať prostredníctvom elektronického rezervačného systému sprístupnenom na stránke www.asfeu.sk. Bližšie informácie k aktuálnym výzvam oboch operačných programov sú zverejnené na www.asfeu.sk.

Bratislava 25. júl 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku