Na konferencii diskutovali učitelia z celého Slovenska o digitálnom učive Planéta vedomostí

14.06.2011

     Zavádzanie digitálneho obsahu do škôl je nezvratný proces, ktorý pomôže skvalitniť nielen obsah vzdelávania, ale zároveň zvýši záujem žiakov o nové poznatky. K tomuto záveru dospeli účastníci dnešnej celoštátnej konferencie v Bratislave, ktorej cieľom bolo vyhodnotiť testovanie projektu digitálneho učiva Planéta vedomostí. Vypočuť názory viac ako 200 pozvaných učiteľov, ako aj ďalších odborníkov, a zapojiť sa do diskusie prišiel aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Eugen Jurzyca spolu so štátnym tajomníkom Jaroslavom Ivančom.
     Podľa Eugena Jurzycu sa má škola meniť na prostredie, v ktorom sa žiaci majú dostať k čo najväčšiemu množstvu informácií a orientovať sa v nich a digitálne učivo je na to veľmi vhodným prostriedkom. Ako povedal Eugen Jurzyca: „Celoplošné zavedenie projektu  do všetkých základných a stredných škôl je zodpovedné rozhodnutie, ktoré nechceme urobiť sami a bez Vášho súhlasu." Jedným z východísk k tomuto rozhodnutiu by sa mala stať správa z výskumu Testovanie digitálnych učebníc Planéty vedomostí. Výskumná štúdia sa robila na výberovej vzorke 15 škôl z celkového počtu cca 300 škôl, ktoré v projekte testovali digitálny obsah. Realizovala sa formou rozhovorov, dotazníkov s učiteľmi i žiakmi, ale aj analýzou modelových hodín. Jej cieľom bolo zmapovať výsledky implementácie Planéty vedomostí a zistiť názor učiteľov na kvalitu materiálu a celkový vplyv na vzdelávanie.
     Za najväčšie výhody považovali učitelia názornosť pri vysvetľovaní, vizualizáciu, interaktívnosť a dynamickosť žiakov, ale aj širokú databázu vzdelávacích materiálov s možnosťou výberu. Ocenili, že Planéta vedomostí pozitívne ovplyvňuje motiváciu žiakov a má potenciál zmeniť ich klasické vzdelávanie na aktívne. Na otázku, či by chceli s Planétou vedomostí pracovať aj po skončení projektu, sa pozitívne vyjadrilo 98 % učiteľov. Na otázku, či by privítali digitalizovanie aj iných predmetov, odpovedali najčastejšie návrhmi na doplnenie geografie, dejepisu, slovenského jazyka a literatúry a cudzích jazykov.
     Na stretnutí zazneli z úst pedagógov aj viaceré výhrady k projektu, ktoré sa stali predmetom diskusie. Predovšetkým ide o nie celkom presný súlad so štátnym vzdelávacím programom, isté percento vecných chýb, nemožnosť vkladania obrázkov do učiteľskej lekcie či chýbajúce metodiky. Viacero z týchto výhrad sa priebežne odstraňuje.
     Ministerstvo školstva vyhodnotí získané informácie a následne prijme rozhodnutie o definitívnom celoplošnom zavedení Planéty vedomostí v budúcom školskom roku.
Fotogaléria

Bratislava 14. jún 2011

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku