MPC pripraví vzdelávanie aj pre slovenských učiteľov vyučujúcich v zahraničí

05.09.2018
     Sekcia medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR organizovala počas letných mesiacov dve pracovné stretnutia pre učiteľov pôsobiacich v systéme európskych škôl a učiteľov pôsobiacich v školách s vyučovaním slovenského jazyka a akademických predmetov v zahraničí.
     Na obidvoch stretnutiach zástupcovia Metodicko-pedagogického centra (MPC) informovali o činnosti MPC a o kontinuálnom vzdelávaní v akreditovaných vzdelávacích programoch pre pedagogických zamestnancov aj o príprave vzdelávacích podujatí pre slovenských učiteľov pôsobiacich v zahraničí.
     Z diskusie vyplynulo, že MPC zorganizuje v auguste 2019 dve dvojdňové vzdelávania pre učiteľov zamerané na:
- kooperatívne vyučovanie, projektové vyučovanie, kritériá hodnotenia otvorených úloh, učenie sa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami;
- výučbu slovenského jazyka ako cudzieho jazyka, súčasnú slovenskú literatúru a učenie sa žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami.
     Zároveň sme sa s účastníkmi stretnutí dohodli aj na ďalšej spolupráci a ocenili sme ich záujem participovať na tvorbe odborno-metodických materiálov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku