MPC pomohlo 200 základným školám didaktickými balíčkami

17.12.2013
     Záhradnícke potreby, zariadenie do kuchynky, hudobné nástroje, športové potreby, spoločenské hry, knihy, technika, hygienické potreby. To všetko v týchto týždňoch postupne prichádza na 200 základných škôl v Banskobystrickom, Nitrianskom, Trenčianskom, Košickom a Prešovskom kraji. Pomôcky z didaktického balíčka pomôžu zatraktívniť celodenný výchovný systém, aby aj deti zo sociálne znevýhodneného prostredia trávili v školách viac času návštevou popoludňajších krúžkov a rôznorodých záujmových útvarov. 
      Didaktické pomôcky sú súčasťou národného projektu „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“, ktorý je financovaný z operačného programu Vzdelávanie. Projekt realizuje Metodicko-pedagogické centrum, priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prihlásiť sa doň  mohla každá základná škola, ktorú navštevuje viac ako 20 % žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Výsledkom je 27 617 žiakov, ktorí sa budú môcť vďaka poskytnutým pomôckam v nasledujúcich mesiacoch v škole venovať svojim obľúbeným činnostiam.
     Každá škola si mohla zostaviť didaktický balíček podľa svojich potrieb a zamerania krúžkov, a to v hodnote 10 tisíc eur. Riaditeľka základnej školy vo Veľkom Šariši Alena Vargová ho vníma pozitívne: „Tento Národný projekt  obohatil našu materiálno-technickú základňu školy o kvalitnú didaktickú techniku a učebné pomôcky, ktoré vieme využívať počas celodenného výchovno-vzdelávacieho procesu. Vďaka projektu sme otvorili nové oddelenie Školského klubu detí pre žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia a získali sme dvoch asistentov učiteľa, ktorí sú obrovským prínosom pri práci s týmito deťmi. Vďaka dôslednej práci našich učiteľov sa zlepšila príprava na vyučovanie. Venujú jej pravidelný čas počas záujmovej činnosti.“
     Hlavnou aktivitou projektu je zavedenie celodenného výchovného systému na základných školách, čo v praxi znamená zapojenie čo najväčšieho počtu detí do popoludňajších krúžkov a rôznorodých záujmových útvarov, ako sú napríklad Varíme, pečieme, Tvorivá dramatika, Tvorivé spracovanie materiálu či športové aktivity. „Cieľom projektu je zaujímavou a inovatívnou formou udržať deti čo najdlhšie v škole, umožniť im popoludňajšiu prípravu na nasledujúci deň potrebnú k zlepšeniu ich prospechu a venovať sa aktivitám, ktoré ich zaujímajú, dlhší čas,“ uviedla manažérka Eva Kaduková.
      Ďalšou významnou aktivitou projektu je vzdelávanie učiteľov základných škôl s cieľom zlepšiť ich pripravenosť pri práci so žiakmi zo sociálne znevýhodneného prostredia. Do vzdelávania sa môže zapojiť každý učiteľ. Metodicko-pedagogické centrum navyše zverejnilo výzvu na tvorbu 1 000 učebných zdrojov pre žiakov. Učitelia projektových základných škôl budú za honorár vytvárať inovatívne učebné zdroje k voliteľným predmetom a záujmovým útvarom.
      Vytvorených tak bude 400 pracovných miest na pozíciu pedagogický asistent, ktorým bude v rámci rozpočtu projektu hradená mzda v plnej výške. Asistenti učiteľa budú pomáhať pedagógom a vo svojej agende budú mať aj starostlivosť o komunikáciu medzi žiakom, školou a rodičmi.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku