Možnosť zatraktívniť hodiny telesnej výchovy stále trvá

16.01.2015
      Po krátkej sviatočnej prestávke pokračujú školenia pre učiteľov I. stupňa ZŠ a učiteľov telesnej výchovy II. stupňa bez aprobácie telesná výchova, ktorí vyučujú  telesnú  výchovu a Národné športové centrum do nich  postupne zapája všetkých prihlásených učiteľov zo všetkých regiónov mimo Bratislavského kraja. Aktuálne je prihlásených približne 2 700, ktorých počas roka 2015  bude školiť 150 školiteľov. Nakoľko je v rámci projektu možné vyškoliť až 3 200 učiteľov, stále existuje možnosť zapojiť sa.
       Školenia učiteľov telesnej a športovej výchovy realizuje Národné športové centrum v rámci národného projektu „Zvýšenie kvalifikácie učiteľov telesnej a športovej výchovy“. V októbri minulého roka školenia ukončili prví úspešní absolventi získaním Osvedčenia o ukončení inovatívneho vzdelávania a taktiež ziskom 25 alebo 28 kreditov podľa vybraného modulu vzdelávania.
       Všetky školenia prebiehajú pod vedením odborne vyškolených učiteľov na vybraných školách po celom Slovensku tak, aby mal učiteľ školenie čo najbližšie k bydlisku.
      Od septembra 2014 sa začalo i s distribúciou športovo-didaktických súprav, ktoré získa škola za každého zapojeného učiteľa. Obsahuje 14 pomôcok, ktoré pomôžu učiteľovi zatraktívniť hodinu telesnej výchovy. V súčasnosti je odovzdaných viac ako 2 000 súprav pomôcok a v distribúcii sa intenzívne pokračuje.
     Podnetom pre absolvovanie školení je nielen možnosť získať pre školu sadu športových pomôcok, ale i fakt, že dnešné deti motivujeme k pohybu len kreatívnou a hravou formou.
     „Pohyb je neoddeliteľnou súčasťou života a dnešné deti ho majú nedostatok. Prejavuje sa to na ich životnom štýle, či zdravotných ťažkostiach súvisiacich nielen s pohybovou sústavou. Ak nenaučíme naše deti tešiť sa z pohybu v rannom detstve, len veľmi ťažko si tieto návyky osvoja v neskoršom veku“, konštatoval minister školstve, vedy, výskumu a športu SR Juraj Draxler, ktorý projekt kreatívnych hodín telesnej výchovy taktiež podporil.
       Podrobné informácie o projekte nájdete na www.telesnavychova.sk.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku