Moderné elektronické testovanie žiakov potrebuje technické zázemie

12.04.2013
     Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚCEM) po podpise zmluvy o poskytnutí nenávratnej finančnej pomoci z prostriedkov EÚ začína prvú časť realizačnej fázy významného národného projektu pod názvom „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“. Zapojí sa doň približne 160 000 žiakov základných a stredných škôl, okolo 550 pedagogických zamestnancov a ďalší  pracovníci z oblasti vzdelávania. Nový projekt ráta aj s nevyhnutným doplnením technickej podpory pre projekt a zapojené školy.
     NÚCEM preto v týchto dňoch vyhlasuje verejné obstarávanie užšou súťažou na nadlimitnú zákazku na dodávku tovarov, licencií a služieb nevyhnutných na tvorbu testovacích nástrojov a elektronického testovania žiakov základných a stredných škôl. Projekt spolufinancovaný z prostriedkov Európskeho sociálneho fondu prostredníctvom Operačného programu Vzdelávania je určený dovedna pre dve tisíc regionálnych škôl (1 600 ZŠ a 400 SŠ) zo všetkých krajov vrátane bratislavského a počíta s vytvorením 40-tisíc testovacích pracovísk v školách. Potrebné je napríklad obstarať softvér pre účastníkov projektu, licencie rôznych druhov a úrovní pre  žiakov a učiteľov, autorov testov, posudzovateľov, garantov tvorby testovacích nástrojov, recenzentov, štatistikov, analytikov, psychometrikov a gestorov, ako aj pre rôzne typy elektronických testovaní. Celková hodnota nadlimitnej zákazky na dva a pol ročný národný projekt predstavuje sumu 10  557 300 eur bez DPH.
     Cieľom národného projektu je zvýšiť kvalitu vzdelávania na Slovensku prostredníctvom moderného elektronického testovania a vytvorením takých podmienok, aby sa doň postupne mohli zapojiť všetky základné a stredné školy. „Keď zavedieme merania výsledkov vo všeobecnovzdelávacích predmetoch elektronickou cestou, efektívne získame informácie, ktoré nám v súčasnosti v školstve chýbajú. Potrebujeme smerodajné podklady na nastavenie nových parametrov a prístupov k lepšiemu vzdelávaniu pre naše deti a mládež. Objektívne a komplexné údaje potrebuje tak ministerstvo ako riaditelia škôl, aby dokázali nielen sledovať úroveň a trendy vzdelávania, ale najmä rozvíjať svoje školy k zvyšovaniu kvality v konkurenčnom prostredí,“ povedala riaditeľka NÚCEM Romana Kanovská.
      Dodala, že napríklad podľa výsledkov medzinárodných porovnávaní žiakov PISA z roku 2009 v čitateľskej aj prírodovednej gramotnosti Slovensko je pod priemerom úspešnosti krajín OECD a v matematickej gramotnosti dosahujú slovenskí žiaci priemernú úroveň. Pri testovaní budeme klásť dôraz na prírodovedné predmety a kľúčové kompetencie - čitateľskú, matematickú, prírodovednú, finančnú a štatistickú gramotnosť. Tento projekt vytvorí zázemie pre systematické merania výsledkov vzdelávania,“ vysvetlila riaditeľka NÚCEM. Podrobnejšie informácie o projekte poskytne NÚCEM v máji na tlačovej besede.
      Národný projekt „Zvyšovanie kvality vzdelávania na základných a stredných školách s využitím elektronického testovania“ učiteľom zrýchli prácu pri hodnotení žiakov, prinesie novú veľkú databázu elektronických testov a úloh pre učiteľov vytvorených podľa štátneho vzdelávacieho programu, ako aj overí model elektronického testovania maturantov na úrovni celoštátnych skúšok (Maturita on-line) a žiakov 9. ročníkov základných škôl (Testovanie 9 on-line).
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku