Navigácia
Skočiť na obsah

Ministerstvo školstva vydalo smernicu č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode

Dňa 11. januára 2024 Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vydalo Smernicu č. 49/2023 o organizovaní športového výcviku a kurzu pohybových aktivít v prírode (ďalej len „smernica“), ktorá nadobúda účinnosť od 15. januára 2024.

Smernica upravuje organizáciu rôznych druhov športových výcvikov (ďalej len „výcvik“) organizovaných materskou školou alebo materskou školou pre deti so zdravotným znevýhodnením a základnou školou alebo základnou školou pre žiakov so zdravotným znevýhodnením a rôznych druhov kurzov pohybových aktivít v prírode (ďalej len „kurzov“) organizovaných strednou školou alebo strednou školou pre žiakov so zdravotným znevýhodnením, ktoré sa spresňujú v nadväznosti na:

  • vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 224/2022 Z. z. o strednej škole v účinnom znení,
  • vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 223/2022 Z. z. o základnej škole v účinnom znení,
  • vyhlášku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 541/2021 Z. z. o materskej škole v účinnom znení.

Smernica tiež upravuje rozsah jednotlivých výcvikov alebo kurzov, personálne zabezpečenie, úhradu nákladov, plánovanie, ako aj najvyšší povolený počet detí alebo žiakov v jednom družstve vzhľadom na druh výcviku alebo kurzu.

Nová smernica okrem iného reflektuje aj na novelu vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 526/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o požiadavkách na zotavovacie podujatia v znení vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky č. 513/2023 Z. z., pretože zotavovacími podujatiami sú aj výcviky alebo kurzy, pokiaľ na nich ide o  pobyt najmenej piatich detí a mládeže do 18 rokov veku na čas dlhší ako štyri dni.

Na výcviku alebo kurze sa môže dieťa alebo žiak zúčastniť, ak zákonný zástupca predloží škole:

  • písomné vyhlásenie zákonného zástupcu o zdravotnej spôsobilosti dieťaťa alebo žiaka nie staršom ako jeden deň podľa vzoru v prílohe k smernici a
  • informovaný súhlas zákonného zástupcu s účasťou dieťaťa alebo žiaka na športovom výcviku alebo kurze pohybových aktivít.

Účasť dieťaťa alebo žiaka na športovom výcviku alebo kurze pohybových aktivít sa už nepodmieňuje potvrdením od všeobecného lekára pre deti a dorast.

Touto smernicou sa s účinnosťou od 15. januára 2024 zrušujú smernica č. 6/2009-R o organizovaní plaveckého výcviku žiakov základných škôl a smernica č. 19/2017 o organizovaní lyžiarskeho výcviku a snoubordingového výcviku v znení smernice č. 35/2019 a smernice č. 3/2022, ktoré budú z webového sídla MŠVVaŠ SR odstránené dňom ich zrušenia.

Celé znenie smernice nájdete tu: https://www.minedu.sk/vnutorne-rezortne-predpisy-vydane-v-roku-2023/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky