Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytlo organizáciám zdravotne postihnutých športovcov 2,5 milióna eur

Podľa ustanovení § 76 a 77 zákona č. 440/2015 Z. z. o športe Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poskytuje každoročne príspevok na šport zdravotne postihnutých športovcov v sume najmenej 3,5 % z prostriedkov schváleného štátneho rozpočtu na šport. V roku 2022 táto sume predstavuje 2 546 245 eur.

štátny tajomník MŠVVaŠ SR pre šport Ivan Husár

"Ministerstvo tradične podporuje organizácie športovcov so štyrmi základnými typmi postihnutia: telesným, zrakovým, sluchovým a mentálnym. Podľa zákona však celú sumu musíme previesť na Slovenský paralympijský výbor, ktorý ju následne rozdelí organizáciám, zastrešujúcim športovcov príslušného postihnutia," hovorí štátny tajomník pre šport Ivan Husár. "Presné sumy, ktoré musí Slovenský paralympijský výbor previesť, určuje zmluvou ministerstvo."

Tento mechanizmus nie je optimálny. Slovenský paralympijský výbor je prijímateľom príspevku, a teda by mal niesť časť zodpovednosti za jeho čerpanie. Na to však má obmedzený dosah, nakoľko nie je nadriadený organizáciám, ktoré sú konečným prijímateľom prostriedkov. Tento problém by mala odstrániť pripravovaná novela zákona o športe, ktorá zruší nelogický medzičlánok posúvania finančných prostriedkov. Podľa novej právnej úpravy budú finančné prostriedky poukazované priamo koncovým adresátom.

"Na rozdelenie príspevku medzi športovcov s rôznymi postihnutiami neboli v uplynulom období stanovené žiadne pravidlá. Vychádzalo sa len z určitej tradície, čo nepovažujeme za správne," objasňuje štátny tajomník pre šport. "Preto sa v tomto roku snažíme postupovať obdobne ako pri financovaní športov zdravých športovcov, takže pri nápočte príspevku pre jednotlivé organizácie zohľadňujeme počet obyvateľov SR s príslušným typom postihnutia, aktívnych športovcov podľa typu postihnutia, náročnosť vykonávania športu podľa typu postihnutia, počet športov oficiálne vykonávaných na najvýznamnejších svetových športových podujatiach podľa postihnutia a výsledky reprezentácie SR na najvýznamnejších svetových športových podujatiach. Okrem toho tak ako v minulosti vyčleňujeme osobitnú sumu na podporu paralympizmu," dodáva na záver Ivan Husár.

Presné rozdelenie príspevku na šport zdravotne postihnutých športovcov je zverejnený na webovom sídle ministerstva na adrese https://www.minedu.sk/poskytovanie-financnych-prostriedkov-v-roku-2022/

 


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky