Ministerstvo školstva sa pripojilo k Berlínskej deklarácii o validácii predchádzajúceho učenia sa

10.05.2019
     V poradí už 3. ročník Bienále validácie výsledkov predchádzajúceho vzdelávania sa konal v Berlíne v dňoch 7. a 8. mája 2019. Tohtoročné podujatie posilnilo platformu pre tvorcov politík, odborníkov, používateľov, výskumníkov a ďalšie zainteresované strany, ktoré sa podieľajú na ďalšom rozvoji a implementácii overovania predchádzajúceho vzdelávania. 
     Validácia predchádzajúceho učenia sa (VPL) je proces identifikácie, dokumentácie, hodnotenia a certifikácie vzdelávacích výstupov jednotlivcov získaných v rámci formálneho vzdelávania a odbornej prípravy i mimo neho. Ponúka viditeľné miesto a hodnotu všetkým formám vzdelávania a snaží sa odhaliť a odomknúť skryté talenty v rámci pracovnej sily, no aj v spoločnosti ako celku. Tam, kde je už zavedená, VPL dokazuje, že má neoceniteľnú premosťujúcu funkciu medzi jednotlivcom a spoločnosťou, medzi vzdelávaním a pracovnými príležitosťami.
     Uznávanie výsledkov predchádzajúceho vzdelávania nadobúda v súčasnosti mimoriadny význam a tak sa v Berlíne zišlo takmer 300 národných expertov z 56 krajín z celého sveta, zástupcovia Európskej komisie a CEDEFOPu, ktorí pripravovali a následne potvrdili text spoločnej Berlínskej deklarácie o validácii výsledkov predchádzajúceho vzdelávania.
     Berlínska deklarácia obsahuje šesť paragrafov, ktoré odrážajú šesť politických smerov Tretieho bienále validácie predchádzajúceho učenia sa, a to organizačné opatrenia, financovanie, postupy a nástroje, podporné štruktúry, cesty po validácii a  legislatívne rámce.
      Účastníci bienále vytvorili pre komunitu ľudí venujúcim sa VPL základný dokument. Výsledkom procesu zdola nahor je deklarácia, ktorá je impulzom pre sociálnych partnerov a tvorcov politík, aby sa proces validácie predchádzajúceho učenia sa stal ambicióznejším, účinnejším a inkluzívnejším.
     Deklarácia sa usiluje o to, aby bola medzinárodným meradlom pre systémy validácie, a tým je určená aj na vytvorenie spoločného jazyka a spoločných cieľov medzi odborníkmi z praxe, sociálnymi partnermi a tvorcami politík.
     Berlínsku deklaráciu ocenila eurokomisárka pre zamestnanosť, sociálne záležitosti, zručnosti a pracovnú mobilitu Marianne Thyssenová, ktorá zvýraznila záväzok Európskej komisie podporovať celoživotné vzdelávanie a špecificky validáciu výsledkov predchádzajúceho vzdelávania.
     Za Slovensko sa zúčastnili na tvorbe deklarácie zástupcovia odboru celoživotného vzdelávania a Štátneho inštitútu odborného vzdelávania, ktorý pripravuje národný projekt Systém overovania kvalifikácií, ktorého cieľom  je komplexné nastavenie systému overovania kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa v Slovenskej republike.
     Projekt je zameraný na postupnú úpravu existujúcich mechanizmov, vytvorenie nových prvkov a ich odskúšanie a zavedenie do systému celoživotného vzdelávania tak, aby sa vytvorili možnosti na získavanie kvalifikácií a výsledkov neformálneho vzdelávania a informálneho učenia sa aj mimo systému formálneho (školského) vzdelávania pre všetkých občanov SR.
 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku