Navigácia

Ministerstvo školstva podporuje inovácie v príprave učiteľov pre národnostné školy

Ministerstvo školstva vyhlásilo výzvu v rámci implementácie plánu obnovy, ktorá je zameraná na zvýšenie kvality prípravy budúcich učiteľov slovenského jazyka v národnostných školách. Na pilotovanie nových alebo inováciu aktuálnych vysokoškolských predmetov je alokovaných viac ako 468-tisíc eur.

ilustračný obrázok

Tento krok rezortu školstva je reakciou na potrebu zlepšenia vzdelávacích programov, ktoré momentálne nezohľadňujú dostatočne osobitosti vzdelávania žiakov v národnostných školách. Aktuálna príprava pedagógov slovenského jazyka sa totiž zameriava na výučbu tohto jazyka ako materinského, čo nie je efektívne pri vzdelávaní žiakov, ktorí majú iný materinský jazyk, ako je slovenčina.

„Inkluzívne vzdelávanie je v tomto kontexte mimoriadne dôležité, pretože zabezpečuje, že žiaci s rôznym jazykovým a kultúrnym zázemím majú rovnaké príležitosti na úspech. Vytvorenie inkluzívneho prostredia podporuje nielen študijné výsledky, ale aj sociálnu integráciu a vzájomné porozumenie medzi žiakmi rôznych národnostných skupín,“ uviedol minister školstva Tomáš Drucker.

Cieľom výzvy je zvýšiť kvalitu prípravy pedagógov, ktorí budú v školách s vyučovacím jazykom národnostnej menšiny vyučovať predmet slovenský jazyk a slovenská literatúra, a tým umožniť všetkým deťom a žiakom z národnostnej menšiny naplno rozvinúť svoj vzdelávací potenciál.

Oprávnenými žiadateľmi o finančné prostriedky z plánu obnovy sú verejné vysoké školy, ktoré ponúkajú študijné programy zamerané na učiteľstvo a pedagogické vedy a pripravujú budúcich učiteľov pre národnostné školy.

Správne nastavenie stratégie prípravy učiteľov si vyžaduje analýzu sociolingvistických, pedagogicko-didaktických a sociálno-psychologických faktorov vyučovania a osvojovania si ďalšieho jazyka, sú to zároveň aj oprávnené aktivity v rámci výzvy. Ďalej vysoké školy môžu vďaka financiám vytvárať nové metodické materiály pre inovované alebo nové vysokoškolské predmety.

Na dosiahnutie inkluzívneho vzdelávania v národnostných školách je nevyhnutné, aby učitelia, ktorí budú viesť deti k osvojovaniu si základov slovenského jazyka, porozumeli aj osobitostiam výchovy a vzdelávania detí a žiakov z národnostných menšín. Tým sa zabezpečí, že budú schopní vytvárať podporujúce a stimulujúce vzdelávacie prostredie.

Minimálna výška podpory na projekt je 100 000 eur. Žiadatelia sa môžu uchádzať o podporu projektov do 28. júna 2024. Úplné znenie výzvy a ďalšie informácie sú dostupné tu:  https://www.minedu.sk/pilotovanie-zmien-v-priprave-ucitelov-slovenskeho-jazyka/.


Facebook Zdieľať
Skočiť na začiatok stránky