Minister školstva rokoval so zriaďovateľmi škôl o osemročných gymnáziách

03.09.2008

     Podpredseda vlády a minister školstva Ján Mikolaj sa 2. septembra stretol s predstaviteľmi Krajského školského úradu v Bratislave, zriaďovateľmi a zástupcami zriaďovateľov gymnázií v Bratislavskom kraji, aby spoločne zhodnotili súčasný stav vzdelávania žiakov v osemročných gymnáziách. Hlavnou témou rokovania bolo riešenie neúmerného počtu žiakov v tomto type škôl a uplatnenie nového zákona o výchove a vzdelávaní v praxi.
    
Cieľom pracovného stretnutia bolo prerokovať aj stanovenie počtu tried a žiakov pre všetky gymnáziá s osemročným študijným programom v Bratislavskom kraji pre školský rok 2009/2010. V zmysle nového školského zákona majú orgány miestnej štátnej správy v školstve vo svojej územnej pôsobnosti stanoviť do školského roku 2011/2012 postupný prechod počtu tried a žiakov prvého ročníka pre osemročné gymnáziá na hranicu 5 percent z populačného ročníka.
     Účastníci rokovania sa dohodli na postupnom  dosahovaní tohto zámeru počas trojročného prechodného obdobia. Východiskom pre ďalší postup v Bratislavskom kraji bude zásada, podľa ktorej budú môcť gymnáziá s osemročným študijným programom otvoriť pre školský rok 2009/2010 iba jednu triedu 1. ročníka s maximálnym počtom žiakov 20. Tieto triedy budú môcť vytvoriť len tie osemročné gymnáziá, ktoré otvorili triedy 1. ročníka v školskom roku 2008/2009. Počas prechodného obdobia zhodnotia zriaďovatelia osemročných gymnázií kvalitu dosahovaných výchovno-vzdelávacích výsledkov, aby mohli prijať opatrenia na zníženie počtu tried a žiakov v školskom roku 2011/2012 v súlade s novým školským zákonom.
     Dôvodom takéhoto postupu je strácanie pôvodného zámeru osemročných gymnázií, ktoré boli určené pre talentovaných žiakov, znižovanie úrovne gymnázií s osemročným študijným programom, ale aj znižovanie kvality vzdelávacích výsledkov v základných školách. Okrem toho je dôvodom na riešenie súčasného stavu osemročných gymnázií aj to, že od školského roka 2009/2010 budú v zmysle nového školského zákona prijímaní do 1. ročníka osemročných gymnázií absolventi 5. ročníka základných škôl. V praxi to bude znamenať, že pre školský rok 2009/2010 budú z jedného populačného ročníka prijímaní žiaci na osemročné gymnáziá už druhýkrát.
V Bratislavskom kraji bolo počas posledných piatich rokov prijatých do 1. ročníka tohto typu gymnázií 20 - 25 % populácie absolventov 4. ročníka základných škôl. V Bratislave to bolo viac ako 33 %.

Bratislava 3. septembra 2008

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku