Minister školstva Ján Mikolaj predloží do vlády štyri zákony

16.12.2008

     Pripravené zákony a zhodnotenie výzvy na budovanie centier excelentnosti boli témou dnešnej tlačovej konferencie podpredsedu vlády a ministra školstva SR Jána Mikolaja.
     V prvej časti Ján Mikolaj predstavil štyri zákony, ktoré predloží do vlády. Ide o zákon o pedagogických zamestnancoch, zákon o odbornom vzdelávaní a odbornej príprave a novely zákona o vysokých školách a zákona o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení. Okrem toho už Ministerstvo školstva SR má pripravený aj zákon o investičných stimuloch.
     Celkovo 45 projektov na celom Slovensku uspelo v rámci výzvy na podporu centier excelentnosti z operačného programu Výskum a vývoj. Z prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ na ne budeme čerpať 1,675 miliardy korún (približne 55,6 mil. eur). V Bratislavskom kraji sa o podporu uchádzalo spolu 33 projektov,  z ktorých bolo schválených 17. Z ostatných krajov Slovenska evidovala Agentúra MŠ SR pre štrukturálne fondy EÚ 55 projektov, z nich uspelo 28.
     Centrá excelentnosti budú špičkové vedecké pracoviská, v ktorých sa bude robiť výskum a vývoj na európskej úrovni. O nenávratný finančný príspevok sa mohli uchádzať verejné vysoké školy, štátne vysoké školy, Slovenská akadémia vied, organizácie, resp. inštitúcie uskutočňujúce výskum a vývoj zriadené ústrednými orgánmi štátnej správy, ako aj mimovládne organizácie výskumu a vývoja, na ktoré sa nevzťahujú pravidlá štátnej pomoci.
Fotogaléria

Bratislava 16. december 2008


 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku