Minister Dušan Čaplovič na neformálnom zasadnutí Rady pre konkurencieschopnosť

02.05.2013
     Spôsob ako najlepšie využiť prínosy investícií do výskumu pre hospodársky rast EÚ, zamestnanosť a kvalitu života občanov je ústrednou témou dnešného stretnutia Rady pre konkurencieschopnosť. Slovenskú republiku na zasadnutí v írskom Dubline zastupuje minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič.  
     Vystúpenie ministra sa uskutoční v rámci panelovej diskusie zameranej na prínos základného výskumu ku konkurencieschopnosti EÚ a kvalitu života jej občanov. Z pozície Slovenskej republiky bude hovoriť o potrebe prepojenia verejného a súkromného sektora na podporu vzdelávania, výskumu a inovácií. Informovať bude taktiež o príprave Stratégie inteligentnej špecializácie vo výskume a inováciách pre Slovenskú republiku do roku 2020, ktorá sa realizuje vo vzájomnej spolupráci rezortov školstva (oblasť výskumu) a hospodárstva (oblasť inovácií). Jej obsah bude zameraný predovšetkým na podporu partnerstiev medzi akademickými inštitúciami a priemyslom, vrátane napr. sieťovania klastrov na národnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni.
     Dušan Čaplovič na zasadnutí zároveň odprezentuje konkrétne opatrenia na podporu účasti slovenských organizácií a výskumníkov v novom rámcovom programe EÚ pre výskum a inovácie Horizont 2020 vrátane projektov ERC (Európska výskumná rada).
     V rámci diskusie o spoločenských inováciách predstaví svojim partnerom významný slovenský projekt zameraný proti falzifikovaniu diplomových a rigoróznych prác, ktorý bol predbežne navrhnutý na ocenenie Európskou komisiou. Je realizovaný Centrom vedecko-technických informácií, priamo riadenou organizáciou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku