Mimoriadne výsledky žiakov

     Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov sa uskutočňuje na základe § 4b, § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 23/2017 o súťažiach.

     Ministerstvo pridelí v rámci možností kapitoly ministerstva zriaďovateľovi štátnej školy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov v súťažiach, predmetových olympiádach a za účasť žiakov školy v medzinárodných projektoch alebo programoch. Tieto finančné prostriedky sú určené na skvalitnenie výchovy a vzdelávania žiakov školy.

     Zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov do 15. novembra príslušného roka, ministerstvo zverejňuje na svojej internetovej stránke.

     Zoznam súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov na nový školský rok zverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke do 15. júna príslušného kalendárneho roka.

  • Aktuálne informácie
  • Súbory na stiahnutie

    Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku