Navigácia

Mimoriadne výsledky žiakov

Financovanie mimoriadnych výsledkov žiakov sa uskutočňuje na základe § 4b zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov a smernice č. 58/2021, ktorou sa mení a dopĺňa smernica č. 23/2017 o súťažiach.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR (ďalej len ministerstvo) pridelí zriaďovateľovi verejnej školy v priebehu kalendárneho roka finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov podľa:

 1. ) počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach celoslovenských kôl súťaží alebo predmetových  olympiád, počtu umiestnení žiakov na prvých troch miestach medzinárodných kôl súťaží alebo predmetových olympiád a počtu umiestnení v súťažiach, v ktorých sa poradie neurčuje; v tej istej súťaži alebo predmetovej olympiáde sa zohľadní najvyššie umiestnenie žiaka,

 2. ) počtu účastí škôl v medzinárodných projektoch alebo programoch.

V súlade s § 6 ods. 1 a § 6a ods. 1 uvedeného zákona môže ministerstvo prideliť finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov aj zriaďovateľovi cirkevnej a súkromnej školy.
Finančné prostriedky pridelené zriaďovateľovi možno použiť na aktivity súvisiace s prípravou žiakov na súťaže a predmetové olympiády a na úhradu nákladov súvisiacich s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch uvedených v zozname, a to na
 
 1. ) odmeňovanie zamestnancov školy podľa osobitného predpisu, ktorí

 1. pripravovali žiakov na súťaže a predmetové olympiády alebo

 2. sa zúčastňovali na realizácii medzinárodného projektu alebo programu,

 1. ) nákup

 1. didaktickej techniky,

 2. učebných pomôcok,

 3. kompenzačných pomôcok,

 1. ) úhradu nákladov súvisiacich s pobytom žiakov školy na súťažiach, predmetových olympiádach alebo v medzinárodných projektoch a programoch,

 2. ) úhradu nákladov za spotrebný materiál použitý pri príprave žiakov na súťaže, predmetové olympiády alebo na aktivity súvisiace s účasťou školy v medzinárodných projektoch a programoch.

Zoznam súťaží, predmetových olympiád, medzinárodných projektov a programov na nový školský rok zverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke do 15. júna príslušného kalendárneho roka.

Zoznam škôl, ktorým boli pridelené finančné prostriedky za mimoriadne výsledky žiakov zverejňuje ministerstvo na svojej internetovej stránke do 15. novembra príslušného roka.

 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky