Migrácia systémov IS Centrálny finančný informačný systém pre verejné vysoké školy(IS SOFIA) do Vládneho cloudu SR

     Predmetom projektu je migrácia IS SOFIA do Vládneho cloudu na základe uznesenia vlády SR č. 247/2014. Cieľom projektu je do roku 2020 prevádzka IS SOFIA vo Vládnom cloude a zefektívnenie prevádzky informačných systémov MŠVVaŠ SR ich centralizáciou prevádzky vo vládnom cloude. Zároveň vzhľadom na morálnu zastaranosť HW prostredia Dátového centra rezortu školstva a potrebu ďalších investícií do jeho prevádzky a na základe ekonomickej analýzy ako výstupu štúdie uskutočniteľnosti je prevádzka IS SOFIA vo Vládnom cloude z pohľadu prevádzkových nákladov z dlhodobého hľadiska efektívnejšia v tomto prostredí.
 
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku