Navigácia

Migrácia Informačného systému Elektronických služieb vzdelávacieho systému regionálneho školstva do Vládneho cloudu

Predmetom projektu je migrácia IS EVSRŠ do Vládneho cloudu na základe vládneho uznesenia č. 247/2014. Cieľom projektu je prevádzka IS EVSRŠ vo Vládnom cloude a zefektívnenie prevádzky informačných systémov MŠVVaŠ SR centralizáciou ich prevádzky vo Vládnom cloude. Zároveň vzhľadom na morálnu zastaranosť HW prostredia Dátového centra rezortu školstva a potrebu ďalších investícií do jeho prevádzky a na základe ekonomickej analýzy ako výstupu štúdie uskutočniteľnosti, je prevádzka IS EVSRŠ vo Vládnom cloude z pohľadu prevádzkových nákladov z dlhodobého hľadiska v tomto prostredí efektívnejšia.

Pripomienky k štúdii uskutočniteľnosti je možné zaslať v dole uvedenom formulári na e-mailovú adresu: iveta.kratka@minedu.sk do 10.10.2019, 16,00 hod.

Dokumenty na stiahnutie:

Štúdia uskutočniteľnosti

Prílohy

Formulár na pripomienkovanie

TCO

Skočiť na začiatok stránky