Navigácia
Skočiť na obsah

Metodická činnosť v systéme poradenstva a prevencie a v špeciálnych výchovných zariadeniach

Metodická činnosť sa v praxi realizuje prostredníctvom metodického usmerňovania a vedenia odborných činností odborných zamestnancov s cieľom zabezpečiť kvalitu poskytovaných služieb, priniesť inovácie do ich odbornej praxe a zároveň podporiť ich profesijný rast.

Koncepcia usmerňovania metodickej činnosti v systéme poradenstva a prevencie a v špeciálnych výchovných zariadeniach (ďalej len “Koncepcia usmerňovania metodickej činnosti”) definuje realizáciu metodického usmerňovania a metodickej podpory v systéme poradenstva a prevencie. Na obsah a výkon metodickej činnosti je nazerané ako na aktualizáciu, revidovanie a zjednotenie súčasného stavu v metodickej činnosti s reflektovaním aktuálne prebiehajúcich zmien (reforma poradenského systému, novelizácia školských právnych predpisov).

Koncepciu usmerňovania metodickej činnosti vypracoval kolektív autorov Národného projektu Usmerňovať pre prax (VÚDPaP) a schválilo ju Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky dňa 28. novembra 2023 pod číslom 2023/16776:1-C1661. 

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky