Medzinárodná konferencia Aktívne starnutie a medzigeneračná solidarita

09.11.2012
     Vo štvrtok 8. novembra 2012 sa v bratislavskej INCHEBE uskutočnila medzinárodná konferencia venovaná iniciatíve Európskeho roka aktívneho starnutia a solidarity medzi generáciami. Podujatie sa konalo za účasti štátneho tajomníka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR Štefana Chudobu. 
     Odborníci z rôznych krajín diskutovali o otázkach súvisiacich s významnými demografickými zmenami v kontexte niekoľkých kľúčových otázok týkajúcich sa trhu práce, zdravotníctva a životnej úrovne po odchode do dôchodku. Po úvodných príhovoroch a prednáškach nasledoval medzigeneračný panel zložený zo zástupcov rôznych vekových skupín. Prispieť mal k propagácii pilotného medzigeneračného projektu Generations@school, zabezpečiť jeho kontinuitu, ako aj podporiť myšlienku prípravy ďalších projektov, ktoré zohľadnia aspekt posilňovania medzigeneračnej solidarity. 
     Podujatie pokračovalo popoludní diskusiou o pracovných príležitostiach a vzdelávaní starších ľudí. Z diskusného panelu venovaného problematike aktívneho starnutia a vzdelávania vyplynula potreba definovania stratégie a koncepcie, ale aj podmienok podporujúcich vzdelávanie seniorov. Potrebné je pritom vnímať seniorov ako aktívnych ľudí  ochotných prijímať a ďalej sprostredkovať nové poznatky získané neformálnym vzdelávaním. Potenciál vzdelávania Univerzít tretieho veku by sa mal preto využiť nielen na ďalší rozvoj existujúcich foriem záujmového vzdelávania, ale je potrebné prepojiť ich s praxou a intenzívnejšie sa sústrediť na kompetenčné vzdelávanie cieľovej skupiny nad 50 rokov veku.
     Sprievodnou aktivitou medzinárodnej konferencie bol aj projekt Slovenského inštitútu mládeže pod názvom „Živá knižnica“. Ten predstavil model posilňovania medzigeneračnej solidarity vo forme komunikácie staršej a mladšej generácie. Medzi ďalšie sprievodné aktivity patrila výstava Staroba sa nás dotýka a výstava fotiek z projektu Generations@school.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku