Navigácia

Kvalifikovanosť pedagogických zamestnancov

Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania
podľa stavu k 31. 01. 2014


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v súlade s Programom štátnych štatistických zisťovaní na roky 2012-2014 uskutoční v materských školách, základných školách, základných umeleckých školách, jazykových školách, gymnáziách, stredných odborných školách, konzervatóriách, strediskách odbornej praxe, pracoviskách praktického vyučovania, školských hospodárstvach, odborných učilištiach, praktických školách a vo všetkých špeciálnych školách v termíne od 1. do 31. marca 2014 štatistický zber údajov "Škol (MŠVVŠ SR) 5-95 Zisťovanie kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov a odbornosti vyučovania podľa stavu k 31. 01. 2014" prostredníctvom webovej aplikácie  https://azk.iedu.sk umiestnenej v Dátovom centre.

Výstup zo zberu údajov (.pdf)
Výstup zo zberu údajov (.xls)

Najčastejšie otázky:
 1. Otázka: Ako zapísať učiteľovi do Detail 2 predmet, ktorý vyučuje v rámci školského vzdelávacieho programu, ale nenachádza sa v databáze programov ponúknutých aplikáciou AZK?
  Odpoveď: Názvy predmetov, ktoré má škola evidované v školských vzdelávacích programoch by sa mali nahlasovať  na CVTI SR, konkrétne na adresu anton.kvassay@cvtisr.sk . Tu pridelia predmetu akronym a zaradia ho do registra predmetov. Ak ste tak pri danom predmete neurobili, požiadajte ich o zaregistrovanie Vášho nového predmetu. V tejto aplikácii dotáciu na tento predmet zadajte pod názvom "INY - Iný predmet".
   
 2. Otázka: Týka sa zber údajov aj dohodárov?
  Odpoveď:  Nie. Dohodárov sa tento zber údajov netýka. 
   
 3. Otázka: Absolvovanie uvedených vzdelávaní sa vzťahuje aj na absolvované staršie vzdelávacie aktivity?
  Odpoveď: Nie. Absolvované vzdelávania (adaptačné, aktualizačné, inovačné, funkčné, kvalifikačné a špecializačné) sa zaratávajú až po nadobudnutí zákona č. 317/20089 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
   
 4. Otázka: Aké hodiny treba uvádzať do Týždenného úväzku?
  Odpoveď: Do týždenného úväzku sa uvádza počet hodín priamej vyučovacej činnosti v zmysle § 3 ods. 1 nariadenia vlády č. 422/2009 Z. z.,   ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov.


  Zmenové konania po spustení aplikácie:

  Aplikácia v čase od 21:00 - 06:00 h môže byť dočasne nedostupná z dôvodu jej aktualizácie.
 • do AZK sa nenaťahujú údaje poskytnuté do RIS
  (stav - vyriešené)
   
 • stránka DETAIL 2, položka "Týždenný počet hodín" => nie je možné zapísať desatinné číslo
  (stav - vyriešené)
   
 • doprogramovanie aSc agendy tak, aby všetky potrebné údaje sa dali exportovať z AsC agendy do aplikácie AZK.
  aSc agenda je pre zber dát kvalifikovanosti bezplatne k dispozícii všetkým školám. Návod pre používateľov je zverejnený na stránke http://www.pomoc.skoly.org/?1731
  (stav - vyriešené)
   
 • vyplnenie stránky DETAIL 2 je povinné iba pre kategóriu "učiteľ"; pre ostatné kategórie nie je úplnosť vyplnenia údajov viazaná na vyplnenie údajov na stránke Detail 2
  (stav - vyriešené)
   
 • na stránke DETAIL 2 sa rozšíri počet položiek na 14
  (stav - vyriešené)
   
 • ŠEVT pripravuje úpravu programu pre export údajov o kvalifikovanosti pedagogických zamestnancov z eŠkoly do aplikácie AZK.
  (stav - vyriešené)
  Metodický pokyn na export údajov z programu eŠkola do aplikácie AZK je priložený.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky