Konferencia EPAN v Kodani - Demokratická kultúra - od slov k činom

25.04.2018

     V dňoch 23. a 24. apríla 2018 sa v Kodani konala medzinárodná konferencia pod názvom "Demokratická kultúra - od slov k činom" (Democratic culture - from words to action). Konferenciu, ktorá bola organizovaná ako súčasť dánskeho predsedníctva Výboru ministrov Rady Európy, otvorila dánska ministerka školstva Merete Riisager.
      Práve posilnenie demokratickej kultúry, ako aj rozvoj otvoreného ​​inkluzívneho a bezpečného vzdelávacieho prostredia v školách vo svojich členských štátoch určilo Oddelenie vzdelávania Rady Európy za hlavné priority nového programu činností na roky 2018 - 2019. V rámci konferencie bola súčasne spustená Sieť poradcov pre vzdelávaciu politiku Rady Európy (EPAN - Education PolicyAdvisors Network).
„Na konferencii bolo prítomných 120 zástupcov zo 47 krajín, ktorí diskutovali o tom, ako poskytnúť učiteľom a študentom najlepšie nástroje na posilnenie demokratického občianstva. Zároveň je návodom na to, ako môžu vzdelávacie inštitúcie riešiť témy, ktoré sú kontroverzné, a takisto, ako presadzovať kritické myslenie medzi žiakmi a študentmi,“ informoval Ľudovít Hajduk, ktorý zastupoval Štátny pedagogický ústav.
     Cieľom konferencie bola prezentácia a diskusia k výstupom projektu Rady Európy: kompetencie pre demokratickú kultúru – www.Coe.int/competences. Rada Európy v projekte vytvárala referenčný rámec schopností pre demokratickú kultúru, ktorý sa má prispôsobiť na používanie v základných a stredných školách a v inštitúciách vyššieho vzdelávania a odbornej prípravy v celej Európe, ako aj v národných učebných osnovách a učebných programoch. Prezentovaná bola tiež publikácia s názvom Referenčný rámec kompetencií pre demokratickú kultúru.
     Podstatnú časť programu konferencie tvorili pracovné stretnutia skupín poradcov pre oblasť kurikula (SR zastupoval Ľ. Hajduk - ŠPÚ), pre edukačný proces (D. Výbohová - MPC) a pre hodnotenie (R. Kánovská - NÚCEM) s cieľom prispieť k účinným reformám v 50 krajinách, ktoré sú stranami Európskeho kultúrneho dohovoru, pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti demokracie a ľudských práv v súlade s cieľmi Charty o vzdelávaní pre demokratické občianstvo a vzdelávanie v oblasti ľudských práv, najmä podporovaním integrácie referenčného rámca kompetencií pre demokratickú kultúru.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku