Končí sa termín podávania prihlášok na nadstavbové a pomaturitné štúdium

28.05.2012

     Absolventi stredných škôl môžu do 31. mája 2012 podávať prihlášky na nadstavbové a pomaturitné štúdium. Prihlášky sa posielajú riaditeľovi príslušnej strednej školy. Šancu majú aj neúspešní uchádzači o štúdium na vysokej škole. Pre nich je termín predĺžený do 31. júla 2012.
     Nadstavbové štúdium je určené pre absolventov trojročných učebných odborov stredných odborných škôl, ktorí už majú stredné odborné vzdelanie. V študijných odboroch sa zohľadňuje nadväznosť na absolvovaný učebný odbor. Štúdium trvá minimálne dva roky. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Ukončuje sa maturitnou skúškou. V školskom roku 2011/12 je v tomto druhu štúdia viac ako 15 000 žiakov. 
     Prvý termín prijímacích skúšok je naplánovaný na posledný úplný júnový týždeň (18. - 22. 6. 2012), druhý termín škola uskutoční počas posledných dvoch úplných augustových týždňov (13. - 24. 8. 2012). Konkrétny deň konania skúšky určí riaditeľ školy. Najneskôr mesiac pred prvým termínom prijímacej skúšky zverejní podmienky pre prijatie uchádzačov. 
     Pomaturitné štúdium je určené pre absolventov študijných odborov s maturitou, ktorí už získali úplné stredné odborné vzdelanie alebo úplné stredné všeobecné vzdelanie. Organizuje sa ako denné štúdium, externé štúdium alebo ako kombinované štúdium. Trvá podľa druhu 6 mesiacov až 3 roky. Ukončuje sa záverečnou pomaturitnou skúškou, odbornou zložkou maturitnej skúšky alebo absolventskou skúškou. Tento druh štúdia navštevuje v tomto školskom roku takmer 7 000 žiakov. 

Michal Kaliňák,
hovorca

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku