Kódex postupov pre európsku štatistiku


Kódex postupov pre európsku štatistiku vychádza zo 16 zásad, ktoré sa týkajú inštitucionálneho prostredia, procesov tvorby štatistiky a štatistických výstupov. Súbor ukazovateľov osvedčených postupov pre každú zásadu poskytuje referenčný základ na preskúmanie implementácie kódexu. Kritériá kvality európskej štatistiky sú definované v európskom právnom predpise pre oblasť štatistiky. Štatistické orgány, medzi ktoré patria Komisia (Eurostat), národné štatistické inštitúcie a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, spoločne s vládami, ministerstvami a Európskou radou, sa zaväzujú, že budú dodržiavať tento kódex. Zásady kódexu postupov spoločne so všeobecnými zásadami manažérstva kvality predstavujú spoločný rámec kvality v Európskom štatistickom systéme. Kódex bol prijatý Výborom pre Európsky štatistický systém 16. novembra 2017 a je druhou revíziou kódexu postupov pôvodne prijatého v roku 2005. Cieľom je reagovať na posledné zmeny a inovácie v rozvoji, tvorbe a šírení oficiálnych štatistík v európskom štatistickom systéme i mimo neho, medzi ktoré patria nové zdroje údajov, využívanie nových technológií, modernizácia právneho rámca a výsledky partnerských preskúmaní týkajúcich sa vykonávania kódexu postupov.
Spoločný rámec kvality Európskeho štatistického systému pozostáva z Kódexu postupov pre európsku štatistiku, rámca pre zabezpečenie kvality Európskeho štatistického systému a zo všeobecných zásad manažérstva kvality (napr. neustála interakcia s používateľmi, záväzok líderstva, partnerstvo, spokojnosť zamestnancov, trvalé zlepšovanie, integrácia a harmonizácia) a taktiež ho dopĺňa aj rozsiahly právny rámec Európskeho štatistického systému založeného na nariadení (ES) č. 223/2009 o európskej štatistike, ktoré vychádza zo Zmluvy o fungovaní Európskej únie.
Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku