Kódex postupov pre európsku štatistiku

Kódex postupov pre európsku štatistiku vychádza z 15 zásad, ktoré sa týkajú inštitucionálneho prostredia, procesov tvorby štatistiky a štatistických výstupov. Súbor ukazovateľov osvedčených postupov pre každú zásadu poskytuje referenčný základ na preskúmanie implementácie kódexu. Kritériá kvality európskej štatistiky sú definované v európskom právnom predpise pre oblasť štatistiky. Štatistické orgány, medzi ktoré patria Komisia (Eurostat), národné štatistické inštitúcie a iné vnútroštátne orgány zodpovedné za rozvoj, tvorbu a šírenie európskej štatistiky, spoločne s vládami, ministerstvami a Európskou radou, sa zaväzujú, že budú dodržiavať tento kódex. Zásady kódexu postupov spoločne so všeobecnými zásadami manažérstva kvality predstavujú spoločný rámec kvality v Európskom štatistickom systéme.
Bol schválený 24.2.2005 Výborom pre štatistické programy. V súlade so Zmluvou o založení Európskeho spoločenstva, najmä s jej článkom 285 odst.2 nariadenia Rady ES č.322/97 zo 17.2.1997 o štatistike Spoločenstva a so základnými zásadami oficiálnej štatistiky prijatými Štatistickou komisiou Organizácie Spojených národov 14.4.1994 má dvojaké zameranie:
- zvyšovať dôveru v nezávislosť, integritu a zodpovednosť ako vnútroštátnych štatistických orgánov, tak aj Eurostatu, a jednak vo vierohodnosť a kvalitu štatistiky, ktorú vypracúvajú a poskytujú (vonkajšie zameranie)
- presadzovať uplatňovanie najlepších medzinárodných štatistických zásad, metód a postupov všetkými subjektami, ktoré vypracúvajú európsku štatistiku, s cieľom zvýšiť jej kvalitu (vnútorné zameranie)

 

 

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku