Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP budú hotové do konca marca

09.03.2017
     Katalógy odporúčaného knižného fondu podľa Štátneho vzdelávacieho programu budú hotové do konca marca. Dohodli sa dnes na tom zástupcovia Štátneho pedagogického ústavu a Slovenskej pedagogickej knižnice. „Konkrétne ide o vytvorenie Katalógu odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP pre prvý, Katalógu odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP druhý stupeň základných škôl a Katalógu odporúčaného knižného fondu podľa ŠVP pre gymnáziá.,“ uviedol riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu Ľudovít Hajduk.
     Katalógy, ktoré budú slúžiť pre akvizíciu knižničného fondu v školských knižniciach budú zverejnené na webovom sídle Slovenskej pedagogickej knižnice v časti Školské knižnice a zároveň budú zaslané zriadeným školským knižniciam v súlade s platnou legislatívou.
      Školské knižnice si navyše vďaka finančnej podpornej činnosti v roku 2017 môžu zakúpiť aj knihy do svojich knižničných fondov. Obrátiť sa môžu v tejto veci na Fond na podporu umenia, alebo reagovať na výzvu na predkladanie projektových zámerov na budovanie a zlepšenie technického vybavenia jazykových učební, školských knižníc, odborných učební rôzneho druhu v základných školách, ktorú zverejnilo Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR ako Riadiaci orgán pre Integrovaný regionálny operačný program. 
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku