Jedlá medzinárodnej kuchyne v školských jedálňach

21.10.2013
      Spestriť stravovanie v školských jedálňach o jedlá medzinárodnej českej a talianskej kuchyne je úlohou projektu Propagácia MSN - materiálno-spotrebných noriem, receptúr medzinárodnej kuchyne v školskom stravovaní.
     Pre žiakov a deti vo vybraných 150 zariadeniach školského stravovania, ktoré sa doň zapojili, sú v týchto dňoch pripravované a zároveň podávané profesionálnymi kuchármi jedlá medzinárodnej kuchyne.
     Projekt organizuje Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s ďalšími partnermi ako napríklad so Slovenským zväzom kuchárov a cukrárov. Ambíciou tohto projektu je zvýšiť úroveň stravovanosti detí a žiakov v zariadeniach školského stravovania prostredníctvom obohatenia registra materiálno-spotrebných noriem o receptúry medzinárodnej kuchyne. Projekt tiež poskytuje odborné vzdelávanie nepedagogických zamestnancov v oblasti prevencie výživou, ako aj zabezpečovanie aktivít podporujúcich výchovu k správnym stravovacím návykom. Projektom podporujeme zdravý životný štýl mladých ľudí.
     Ministerstvo školstva zároveň odporúča školám zúčastniť sa na projekte organizovanom Slovenskou poľnohospodárskou a potravinárskou komorou - Hovorme o jedle, nad ktorým prevzal záštitu aj minister školstva, vedy, výskumu a športu SR Dušan Čaplovič. Bližšie informácie je možné nájsť na http://www.opotravinach.sk/talks. Podľa slov ministra Dušana Čaploviča: „Aj keď počet detí stravujúcich sa v školských jedálňach medziročne rastie, naďalej musíme pokračovať v zámeroch, ktoré zvýšia záujem detí o školské stravovanie a pritom spestria jedálny lístok tak, aby sledoval aj aspekty zdravej výživy.“
     Okrem toho sa v mesiaci november 2013 uskutoční v Banskej Bystrici konferencia Zdravie detí, prevencia a vzdelávanie v školách. Jej súčasťou bude aj odovzdávanie čestných uznaní ministra školstva najaktívnejším odborníkom v oblasti výživy detí  „Najlepší odborník vo výžive detí“.
 
Michal Kaliňák
hovorca ministra
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku