Navigácia

Jazykový kurz pre deti cudzincov

V zmysle § 10 ods. 13 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve organizačne aj finančne zabezpečuje jazykové kurzy cudzincov s povoleným pobytom na území Slovenskej republiky príslušný regionálny úrad školskej správy v spolupráci  s orgánmi územnej samosprávy.

Zvýšené náklady na organizáciu jazykových kurzov môžu byť jednotlivým zriaďovateľom škôl poskytnuté v rámci dohodovacieho konania podľa § 8c ods. 1 písm. a) zákona č. 597/2003 Z. z. o financovaní základných škôl, stredných škôl a školských zariadení v znení neskorších predpisov.

Z dôvodu vysokého nárastu počtu detí z Ukrajiny a potreby organizovať pre tieto deti v školách jazykové kurzy pre deti cudzincov, budú môcť školy prostredníctvom zriaďovateľa  požiadať o finančné prostriedky na zabezpečenie jazykového kurzu detí cudzincov vždy po skončení mesiaca, v ktorom sa jazykový kurz konal.

Vzor žiadosti o finančné prostriedky potrebné na organizáciu jazykového kurzu pre deti cudzincov je uvedený nižšie. Škola predkladá žiadosť zriaďovateľovi, ktorý zosumarizuje žiadosti za všetky školy vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti a požiadavku zašle na regionálny úrad školskej správy.

Regionálny úrad školskej správy predloží každý mesiac do 8. dňa žiadosti zriaďovateľov o dohodovacie konanie MŠVVaŠ SR.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky