Január 2015

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2015 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2014 (podľa Eduzberu a výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 spracovaného CVTI SR) a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2015. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2015 vo výške 90,42 Eur mesačne. 

Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2015 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2015 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej  k 1. septembru 2015.

Odbor školstva okresného úradu v sídle kraja poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  prostredníctvom ich zriaďovateľov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku