Január 2013

Suma príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2013 sa každému zriaďovateľovi určila ako súčin počtu detí MŠ, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky k 15.9.2012 (podľa Eduzberu a výkazu Škol (MŠVVaŠ SR) 40-01 spracovaného ÚIPŠ v Bratislave) a 15% sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa na obdobie január až december 2013. Pre výpočet sa použila suma životného minima platná k 1.1.2013 vo výške 88,82 Eur mesačne.

Výška príspevku na výchovu a vzdelávanie na rok 2013 bude zriaďovateľom upravená podľa skutočného počtu detí v novom školskom roku nahláseného zriaďovateľom k 15.9.2013 a sumy životného minima pre jedno nezaopatrené dieťa platnej  k 1. septembru 2013.

Odbor školstva obvodného úradu v sídle kraja (do 1.1.2013 - KŠÚ) poskytne materským školám príspevok na výchovu a vzdelávanie  prostredníctvom ich zriaďovateľov.
HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku