IX. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie

Dňa 22.6.2015 sa uskutočnilo v Bratislave IX. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre operačný program Vzdelávanie (ďalej len „MV pre OPV“). MV pre OPV viedol Ing. Peter Viglaš, generálny riaditeľ sekcie štrukturálnych fondov EÚ Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR (ďalej len „MŠVVaŠ SR“). Zasadnutie sa uskutočnilo za účasti zástupkyne Európskej komisie (ďalej len „EK“), p. Zuzany Rybanovej.
Predmetom IX. zasadnutia MV pre OPV bolo schvaľovanie Výročnej správy o vykonávaní OP Vzdelávanie za obdobie január až december 2014. Toto zasadnutie bolo tiež príležitosťou na otvorenú diskusiu o stave a pokroku operačného programu.

Ďalej bola schválená zápisnica z VIII. riadneho zasadnutia MV pre OPV, ktoré sa konalo dňa 25.6.2014. Členovia MV pre OPV zobrali zároveň na vedomie aktualizáciu Programového manuálu OPV a Správu o vyhodnotení výzvy na predkladanie žiadostí o NFP vyhlásenú v roku 2014 Riadiacim orgánom.

Členom MV pre OPV bola poskytnutá informácia ohľadom pokroku v implementácii OP Vzdelávanie, a to z pohľadu Riadiaceho orgánu pre OPV, Certifikačného orgánu a Sprostredkovateľského orgánu pod riadiacim orgánom ASFEU. Zároveň boli členom MV pre OPV poskytnuté informácie o implementácii národného projektu „Vysoké školy ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti“ implementovaného  Centrom vedecko-technických informácií SR.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky