IV. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie

Dňa 9.6.2010 sa uskutočnilo IV. riadne zasadnutie Monitorovacieho výboru pre Operačný program Vzdelávanie (ďalej len MV pre OPV).
MV pre OPV viedla PhDr. Miriam Kováčiková, generálna riaditeľka sekcie európskych záležitostí Ministerstva školstva SR, ako tajomníčka MV pre OPV a poverená riadiť zasadnutie v súlade s rokovacím poriadkom v neprítomnosti predsedu MV pre OPV. Zasadnutie sa uskutočnilo za účasti zástupcov Európskej komisie p.Santiaga Lorancu Garciu, p. Martiny Pinkovej, p. Natálie Dianiškovej a Miriam Toplanskej.

MV pre OPV prerokoval a schválil s pripomienkami Výročnú správu o vykonávaní OP Vzdelávanie za obdobie január až december 2009, ktorá sleduje vývoj v jeho implementácii. Ďalej tu bola schválená zápisnica z III. riadneho zasadnutia monitorovacieho výboru, ktoré sa konalo 9.júna 2009. Členovia MV pre OPV vzali na vedomie Záverečnú hodnotiacu správu k operatívnemu hodnoteniu OP Vzdelávanie „Zhodnotenie účinnosti systému riadenia OP Vzdelávanie" a správy o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku. Členovia MV pre OPV ďalej vzali na vedomie revíziu Programového manuál k operačnému programu Vzdelávanie (tri aktualizácie od III. zasadnutia MV pre OPV).

Odzneli tu informácie o pokroku v implementácii OP Vzdelávanie, o vyhodnotení výziev na predkladanie žiadostí o NFP a tiež o zabezpečení publicity OP Vzdelávanie. Súčasťou programu MV pre OPV boli aj prezentácie prijímateľov vybraných národných projektov.

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky