Inštitúcie výskumu a vývoja sa môžu uchádzať o podporu svojich úspešných výskumných projektov v rámci schémy EUREKA SK

  • Dátum: 26.08.2019

     Celkovo 170 000 eur na roky 2019 až 2021 je vyčlenených na podporu projektov výskumu a vývoja v rámci schémy EUREKA SK. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejnilo oznámenie o možnosti podávať žiadosti o nenávratnú finančnú podporu zo štátneho rozpočtu (ŠR) Slovenskej republiky na projekty, ktoré boli schválené Skupinou na vysokej úrovni iniciatívy EUREKA v súlade so Zámerom MŠVVaŠ SR na poskytovanie finančnej podpory zo štátneho rozpočtu na projekty programu EUREKA na Slovensku do roku 2020.
     Oprávnení žiadatelia, ktorými sú právnické alebo fyzické osoby - podnikatelia so sídlom v SR uskutočňujúci výskum a vývoj, môžu svoje žiadosti podávať do 21. septembra 2019. Všetci uchádzači predložia žiadosť na získanie finančnej podpory na spolufinancovanie projektu EUREKA SK v elektronickej a tlačenej forme na MŠVVaŠ SR ako národnému koordinátorovi pre iniciatívu EUREKA. Podporené budú projekty s najvyšším bodovým hodnotením PAM (Project Assessment Methodology). Dĺžka spolufinancovania projektov EUREKA SK nesmie presiahnuť 36 mesiacov.
     Projekty budú financované na základe alokovanej ročnej výšky finančných prostriedkov v roku 2019 vo výške 35 000 eur, v roku 2020 45 000 eur a v roku 2021 90 000 eur. Maximálna výška finančnej podpory zo ŠR na jeden projekt je pre rok 2019 v sume 10 000 eur, pre rok 2020 je to 15 000 eur a pre rok 2021 už 25 000 eur. Maximálna výška finančnej podpory na celú dobu riešenia projektu je 50 000 eur.
     Cieľom programu EUREKA SK je aj takouto formou zvyšovať objem investícií slovenských firiem do výskumu a vývoja, podporovať medzinárodnú spoluprácu v aplikovanom výskume, podporovať rast konkurencieschopnosti slovenských firiem, vytvárať nové inovované produkty a služby, ako aj vytvárať partnerstvá ako prostriedok na podporu medzinárodnej spolupráce. Viac informácií o oznámení nájdete na stránke ministerstva školstva - https://www.minedu.sk/aktualne-vyzvy/.

 

Horizont Európa HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku