Navigácia

INFORMAČNÉ SEMINÁRE K VÝZVE NA PODPORU ČITATEĽSKEJ, MATEMATICKEJ, FINANČNEJ A PRÍRODOVEDNEJ GRAMOTNOSTI NA GYMNÁZIU

MŠVVaŠ SR ako sprostredkovateľský orgán pre prioritnú os Vzdelávanie operačného programu Ľudské zdroje organizuje informačné semináre pre žiadateľov o nenávratný finančný príspevok k výzve na zvýšenie kvality vzdelávania na gymnáziách pod názvom Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu

Termíny a miesta konania informačných seminárov:
23. 11. 2018 v Bratislave
(Vedecký park UK, Ilkovičova 8, 841 04 Bratislava) - prihlasovanie ukončené

26. 11. 2018 v Banskej Bystrici
(Veľká sála na 1. poschodí Mestského úradu v Banskej Bystrici, Československej armády 26, 974 01 Banská Bystrica– prihlasovanie ukončené
 
27.11. 2018  v Košiciach
(budova Verejnej knižnice Jána Bocatia, Hviezdoslavova 5, Košice) - prihlasovanie ukončené

Oprávneným žiadateľom o NFP sú v rámci tejto výzvy gymnáziá v zmysle §27 ods. 2 písm. c) zákona č. 245/2008 Z. z o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, a stredné športové školy – študijný odbor 7451 J športové gymnázium podľa § 27 ods. 2 písm. e) zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2019.
Podmienkou oprávnenosti žiadateľa je, aby bola škola zaradená do Siete škôl a školských zariadení SR. Žiadateľ zároveň nesmie byť financovaný prevažne zo súkromných zdrojov, t. j. súkromné zdroje nepredstavujú 50% a viac.

Viac informácií o výzve Čitateľská, matematická, finančná a prírodovedná gramotnosť na gymnáziu nájdete na: https://www.minedu.sk/09112018-vyzva-na-predkladanie-ziadosti-o-nenavratny-financny-prispevok-na-zvysenie-kvality-vzdelavania-na-gymnaziach-citatelska-matematicka-financna-a-prirodovedna-gramotnost-oplz-po12018dop111-03/

Súbory na stiahnutie

Skočiť na začiatok stránky