Informačné semináre k výzvam operačného programu Vzdelávanie určené pre vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied

21.01.2011

      Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) usporiada v dňoch 24. januára 2011 v Bratislave, 25. januára v Žiline a 26. januára v Košiciach informačné semináre k aktuálnym výzvam operačného programu Vzdelávanie určeným pre vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied (SAV). Pracovníci ASFEU budú na stretnutiach oboznamovať účastníkov s podmienkami oprávnenosti výziev, podrobným opisom projektu, rozpočtom, ako aj postupom k vyplneniu žiadosti o NFP, zadefinujú oprávnené a neoprávnené výdavky, predstavia ukazovatele projektu. Presné termíny a miesta konania seminárov sú zverejnené na internetovej stránke ASFEU www.asfeu.sk, kde záujemcovia nájdu aj podrobnosti k aktuálnym výzvam.
     Dve výzvy na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci operačného programu Vzdelávanie vyhlásila agentúra dňa 31. 12. 2010. Obe sú určené pre štátne, verejné a súkromné vysoké školy, ako aj pre Slovenskú akadémiu vied (SAV) vrátane jej jednotlivých ústavov. Uzávierka výziev je 7. marca 2011.
    
Zámerom oboch výziev je podpora skvalitnenia študijných programov vysokých škôl, zefektívnenie správy a manažmentu VŠ, podpora rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, posilnenie medzinárodnej spolupráce medzi VŠ, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej i medzinárodnej úrovni.
     Prvá výzva, ktorá sa viaže s opatrením 1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti, z geografického hľadiska pokrýva územie Slovenskej republiky s výnimkou Bratislavského kraja. Prijímatelia dotácie si rozdelia finančnú pomoc v sume 13 miliónov eur. Pre Bratislavský kraj je samostatne určená druhá výzva, vyhlásená v rámci opatrenia 4.2 Zvyšovanie konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Celková výška pomoci na túto výzvu je stanovená na 1,8 milióna eur. Každý projekt môže byť podporený minimálnou výškou NFP v sume 200-tisíc eur, maximálne však do výšky 600-tisíc eur. Realizácia projektu je limitovaná dĺžkou od 12 do 24 mesiacov.
     Aktivity predkladaných projektov sú určené študentom, pedagógom a manažmentu vysokých škôl. Zapojiť sa do nich môžu taktiež zamestnanci vo výskume a vývoji na vysokých školách, zamestnanci SAV  a jej ústavov, doktorandi a postdoktorandi.
     Prípadné otázky k výzvam je možné posielať aj na adresu opv@asfeu.sk alebo konzultovať osobne v regionálnych informačných kanceláriách, ktorých kontakty sú uvedené na internete alebo v úplnom znení každej výzvy.

HORIZONT 2020 Múzeum školstva a predagogiky v Bratislave Múzeum špeciálneho školstva v Levoči Ministerstvo školstva na facebooku